Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Puumalan kunnan ja Puumalan vesiosuuskunnan avustushakemus vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseen

PuuDno-2023-97

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 107 päättänyt, että kunta aloittaa yhteistyössä Puumalan vesiosuuskunnan kanssa selvityksen vesihuollon järjestämisen tulevaisuudesta ja vesihuollon kunnallistamisesta. Lisäksi kunnanhallitus linjasi, että selvitettävät vaihtoehdot ovat ainakin seuraavat

1) vesiosuuskunta jatkaa toimintaansa

2) vesiosuuskunta lakkaa ja vesihuoltotoiminta kunnallistetaan. Vesihuolto organisoidaan liikelaitosmuotoisena tai osakeyhtiönä.

3) vesiosuuskunta lakkaa ja vesihuoltotoiminta kunnallistetaan. Kunnan kirjanpitoon muodostetaan vesihuoltotoiminnasta oma taseyksikkö.

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen 02.10–30.11.2023 välisenä aikana. Hankkeiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Etelä-Savon ELY-keskukselle käytettäväksi 2,5 miljoonan euron määrärahan. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle. Tuki on käytettävä 31.8.2025 mennessä.

Avustuksen tavoitteena on edistää vesihuollon tieto- ja kyberturvallisuutta digitalisaation ja erilaisten pilvipohjaisten järjestelmien käyttöönoton edetessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa vesihuollon varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Avustustuksen avulla on tarkoitus vahvistaa vesihuollon turvallisuutta, toimintavarmuutta ja varautumista. Avustettavia toimenpiteitä ovat vesihuollon digitalisaatiota, kyberturvallisuutta ja yleistä toimintavarmuutta (mm. häiriötilanteisiin varautuminen ja riskienhallinnan tehostaminen) parantavat kehittämishankkeet. Avustusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on varmistaa vesihuoltopalvelujen tieto- ja kyberturvallisuuden turvaaminen. Lisäksi avustuksen tavoitteena on kehittää vesihuollon alueellista yhteistyötä. Avustusta voidaan myöntää myös turvallisuutta edistäville hankkeille, jotka tähtäävät laitosten yhdistymisiin ja muuhun yhteistyöhön.

Kunta ja vesiosuuskunta ovat valmistelleet liitteenä olevan avustushakemuksen sekä hankesuunnitelman.

Hankkeessa tarkastellaan Puumalan vesihuollon tulevaisuutta ja eri toteuttamisvaihtoehtoja. Selvitys toteutetaan ostopalveluna. Selvityksessä tutkitaan eri organisoitumisen malleja, tehdään riskikartoitusta, tarkennetaan vesihuollon nykyhetken tilannekuvaa, selvitetään vesiosuuskunnan lakkauttamisprosessiin liittyvät juridiset kysymykset sekä omaisuuteen liittyvät kysymykset. Hankkeen aikana toteutetaan vesihuollon mahdolliset uudelleenjärjestelyt sekä sen vaatimat hallinnolliset menettelyt.

Hankkeen toimenpiteet kirkastavat Puumalan vesihuollon nykytilaa sekä parantavat tulevaisuudessa vesihuollon toimintavarmuutta. Hankkeessa toteutetaan kaksi laajempaa työpakettia. Ensimmäinen työpaketti on selvitys vesihuollon eri organisointitapojen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Selvityksessä tarkastellaan sopimuskokonaisuutta, vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kuntoa ja korjaustarpeita, laaditaan kassavirtaennuste ja taksatarkastelu sekä tutkitaan eri operointivaihtoehdot.

Toisessa työpaketissa laaditaan tarvittavat sopimukset ja muut asiakirjat sen mukaisesti, millaiseen organisointimalliin päädytään.

Hankkeeseen osallistuvat Puumalan kunta ja Puumalan vesiosuuskunta. Hankkeessa viestitään toimenpiteistä kunnan asukkaille ja vesisosuuskunnan jäsenille.

Puumalan vesiosuuskunnan hallitus käsittelee hakemuksen omalta osaltaan. Vesiosuuskunnan jäsenluettelon mukaan osuuskunnassa on osuuksia yhteensä 12 663, joista yhteisöjäsenten osuuksia on 8703 ja henkilöjäsenten osuuksia 3960. Puumalan kunnalla on osuuksia 2205.

Oheismateriaalina on vesisosuuskunnan säännöt.

Liitteenä on avustushakemus ja salaisena liitteenä on hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma ei ole julkinen, koska se sisältää varautumisen ja kriittisen infrastruktuurin kannalta olennaista tietoa. Peruste: Julkisuuslaki § 24 kohta 8.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä avustushakemuksen ja hankesuunnitelman liitteiden mukaisesti. Kunnan rahoitusosuus hankkeesta on maksimissaan 8 600 euroa ja se katetaan kustannuspaikalta 5000 (hallitus).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan vesiosuuskunta, Etelä-Savon ELY-keskus/Markus Tirkkonen