Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Poikkeamishakemus 623-414-60-2

PuuDno-2023-154

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa Puumalan kirkonkylän asemakaavasta kiinteistölle Muksula 623-414-60-2 päärakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkinnällä YS, joka tarkoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta.

Puumalan kunnan yleispiirteisemmässä taajamayleiskaavassa alue kuuluu laajempaan, asemakaavalla suunniteltavaan pientalovaltaiseen alueeseen (AP).

Kiinteistön päärakennusrakennus on aikoinaan 1840-luvulla rakennettu kirkolliseksi virkataloksi, eli se on toiminut kappalaisen pappilana. Rakennuksen viereen on myöhemmin rakennettu laajennusosa, ja kokonaisuus toimikin vuosikymmeniä, aina 2010-luvulle saakka kunnan päiväkotina ja tämän toiminnan perusteella alueella on nykyinen asemakaavamerkintä, josta poikkeamista haetaan. Viime vuodet rakennuksessa on harjoitettu majoitustoimintaa.

Rakennukseen ollaan hakemassa käyttötarkoituksen muutosta, joka mahdollistaa sen käytön vakituiseen asumiseen sekä osavuotisen majoitustoiminnan harjoittamiseen. Poikkeamisluvan liite, jossa rakennuksen tuleva käyttötarkoitus kuvataan, löytyy oheismateriaalina.  

Puumalan kunnan kirkonkylän asemakaavaa on ryhdytty päivittämään ja hankkeen aikana muutetaan myös kyseisen kiinteistön osalla asemakaavamerkintä vastaamaan todellista käyttötarkoitusta. Asemakaavan päivityksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2026.  Tällöin alueen kaavamerkintää on suunniteltu muutettavaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY).

Naapurikiinteistöjen omistajat on kuultu, eivätkä he ole tehneet muistutuksia poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-414-60-2 omistajille poikkeamisluvan alueella voimassa olevasta Puumalan kirkonkylän asemakaavan merkinnästä YS kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen muuttamiseksi vakituisen asumisen ja majoitustoiminnan tarkoituksiin.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 9.11.2023.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.