Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Henkilöstöaloite: Puumalan kunnan henkilöstöedut Puumalan kunnan työntekijöille

PuuDno-2022-225

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan henkilökunta esittää 21.7.2023 päivätyssä aloitteessaan, että Puumalan kunta ottaisi vuoden 2024 alusta lähtien käyttöön samat henkilöstöedut kuin Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalla on käytössä. Eloisa tarjoaa työntekijöilleen 300 euron arvoisen rahan käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointipalveluihin, kahvit ja teet työpaikalla sekä 200 euron työmatkaedun

Kunnan työpisteet on jaettu tyky-ryhmiin, joilla on vuodessa käytettävissä noin 36 €/työntekijä yhteiseen tyky-toimintaan. Henkilökohtaista valinnanmahdollisuutta tyky-määrärahan käyttämiseen ei ole. Kunnan työntekijöillä on myös mahdollisuus käyttää kunnan kuntosalia maksutta. Kuntosalin käyttöoikeuden myöntäminen työntekijöille ei aiheuta kunnalle kuluja.

Henkilöstöetujen on tarkoitus tukea työntekijän työssäjaksamista, työstä palautumista ja tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Hyvät henkilöstöedut lisäävät myös uusien työntekijöiden rekrytointivaiheessa työnantajan kiinnostavuutta sekä vahvistaen ns. pitovoimaa eli innostavat osaltaan työntekijöitä pysymään kunnan palveluksessa. Henkilöstöedut antavat työntekijöille myös tunteen siitä, että työtekijät ovat työnantajalle merkityksellisiä ja arvostettuja.

Puumalan kunnan henkilöstön keski-ikä vuoden 2022 lopussa oli 51,19 vuotta. Työntekijöistä noin 40 % on yli 55-vuotiaita. (Puumalan kunnan henkilöstöraportti 2022). Kesäkuussa 2023 voimaan tulleen työturvallisuuslain (738/2002) uudistuksen yhtenä tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja pidentää työuria. Henkilöstöedut ovat osaltaan kannustamassa myös ikääntyviä työntekijöitä jaksamaan työelämässä.

Aloitteen on allekirjoittanut 40 Puumalan kunnan työntekijää.

 

Aloitteessa esitettyjä liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietuja kartoitettaessa on selvitetty Puumalassa olevaa käyttöpaikkatarjontaa. Eniten käyttöpaikkoja Puumalassa tarjoaa ePassi, toiseksi eniten Smartum ja vähiten Edenred. Käyttökustannuksiltaan edullisin on Edenred, toiseksi edullisin ePassi ja kallein Smartum. Etua voi käyttää myös valtakunnallisesti mm. erilaisten liikuntatapahtumien jäsen- tai osallistumismaksuihin, konsertti- ja teatterilippumaksuihin sekä hyvinvointi- ja terveyspalveluihin esim hierontaan. ePassin kustannukset perustuvat kuukausittaiseen palvelumaksuun sekä työntekijöiden ePassi-tilille ladattavaan, vuosittaiseen käyttösummaan. Puumalan kunnalle ePassi muodostaisi noin 6850,00 euron vuosittaisen kustannuksen 100€/henkilö/vuosi maksulla. 

Aloitteessa mainittujen kolmen tyky-ryhmän (koulu, päiväkoti ja kunnantalo+kiinteistöhuollon henkilöstö)  katsotaan edistävän työyhteisöjen sisällä syntyvää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, joten niitä ei katsota tarpeen lakkauttaa.

Työmatkaetu on tarkoitettu kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, mutta työntekijä voi käyttää sitä myös vapaa-ajalla matkustamiseen. Työsuhdematkalippu on verovapaata 3400 euroon saakka/vuosi, yli menevä osa on työntekijälle veronalaista tuloa. Polkupyöräedun verovapaa määrä vaikuttaa työsuhdematkalipun verovapaaseen määrään eli jos työntekijä saisi molempia etuja niin niiden yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 3400,- vuodessa.

Tarvittavat määrärahat varataan vuoden 2024 talousarvioon.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.10.2023 § 19. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

  1. Puumalan kunnan henkilökunnalle otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen henkilöstöetu käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointipalveluihin ja edun arvo on 100 euroa/henkilö/vuosi.
  2. Hallintopalvelut valtuutetaan laatimaan tarkemmat ohjeet ja periaatteet henkilöstöetujen käyttöön.
  3. Puumalan kunta ei ota käyttöön työmatkaetua ja ilmaisia kahveja tms. henkilökunnalle
  4. Tyky-ryhmien toiminta jatkuu ja kuntosalin maksuttomuus säilyy henkilöstöetuna edelleen.

 

Valtuuston 3. vpj Olavi Kietäväinen, kunnanjohtaja Niina Kuuva, kunnanhallituksen pj Harri Kautonen, Keijo Montonen ja hallintopäällikkö Mervi Kelloniitty poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperusteet: Olavi Kietäväinen osallisuusjäävi, Niina Kuuva, Harri Kautonen, Keijo Montonen ja Mervi Kelloniitty palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Mika Hämäläinen, pöytäkirjanpitäjänä Laura Pitkonen ja pöytäkirjantarkastajana Minna Korhonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.