Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

PuuDno-2022-248

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi
  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa 4 a §:n mukaan on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

  1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;
  2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
  3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
  4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;
  5. 1-4 kohdassa tarkoitettujen arvioiden, periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen ja niitä koskevat seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

  1. osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin;
  2. joustaviin työaikajärjestelyihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta sekä turvataan riittävä osaaminen kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024 korvaa kunnanhallituksen 14.9.2015 § 108 hyväksymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, menettelytavat rekrytointien suorittamiseen (kunnanhallitus 16.6.2017 § 121), sairaudesta aiheutuvien poissaolopäivien raja-arvon määritys (kunnanhallitus 11.10.2010 §179) ja harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisperusteet (kunnanhallitus 26.3.2012 § 50). Tavoitteena on, että mahdollisimman paljon ohjeistusta löytyisi jatkossa saman asiakirjan alta. Tämä helpottaa tiedottamista ja perehdyttämistä. 

Yhteistyötoimikunta on käsittellyt asiaa kokouksessaan 19.10.2023 § 20. Esityksenä kunnanhallitukselle on, että hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2024 ja että

2. em. henkilöstö- ja koulutussuunnitelmalla korvataan seuraavat asiakirjat: menettelytavat rekrytointien suorittamiseen (kunnanhallitus 16.6.2017 § 121), henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (kunnanhallitus 14.9.2015 § 108), harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisperusteet (kunnanhallitus 26.3.2012 § 50) ja sairaudesta aiheutuvien poissaolopäivien raja-arvon määritys (kunnanhallitus 11.10.2010 §179).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.