Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Saimaa Cycle Tour´n markkinointiyhteistyö

PuuDno-2021-141

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Saimaa Cycle Tour on ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen pyöräilytapahtuma, johon tavoitellaan 2 500 pyöräilijää. Tapahtuma järjestetään 9.-10.7.2021. Pyöräilijät ajavat 285 kilometriä pitkän pyöräilyreitin, joka lähtee Imatralta ja kulkee Ruokolahden, Puumalan, Sulkavan, Savonlinnan ja Punkaharjun kautta takaisin Imatralle. 

Tapahtuma on tarkoitettu kaikentasoisille pyöräilyn harrastajille ja sen on tarkoitus toistua vuosittain.

Puumalaan tulisi huoltopiste satamaan perjantaiksi 9.7. ja ensimmäiset pyöräilijät saapuvat satamaan arviolta klo 19.30. Pyöräilijöitä riittänee puoleen yöhön saakka. 

Saimaa Cycle Tour'n tapahtumaorganisaatio on pyytänyt kuntayhteistyötä kunnan kanssa. 

Tukea vastaan kunta saisi esittelymahdollisuus tapahtuman kisakeskuksessa 8-10.7.2021, banderollinäkyvyys tapahtuma-alueella, logonäkyvyys tapahtuman sivustolla ja niminäkyvyys tapahtuman uutiskirjeessä, tapahtumakuvia ja somenäkyvyyttä. 

Tapahtumaan on tulossa muutama ulkomaalainen pyöräily- ja matkailualan toimittaja, joita kierrätetään ennen tapahtumaa retkipaikkakunnilla. Tapahtuman tiedotusta tehdään 20-30 pyöräilymediaan sekä suomalaisille yrityksille. Kunta saa käyttöönsä 12 vapaalippua tapahtumaan. 

Puumalan kunnalta on toivottu tapahtuman tukemista yhteensä 5 000 eurolla ja lisäksi liikennejärjestelyjen hoitamista tapahtuman ajaksi. Järjestäjä tarvitsee myös käyttöoikeuden satamaan huoltopistettä varten. Järjestäjä hankkii Puumalan alueelle liikenneohjaukseen ja huoltopaikoille n. 50 henkilöä.   

Oheismateriaalina on Saimaa Cycle Tour'n esittely. Liitteenä on yhteistyösopimuksen luonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää osallistua Saimaa Cycle Tour- tapahtuman toteuttamiseen yhteensä 2 500 eurolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että satamasta varataan paikka huoltopistettä varten ja kunta osallistuu liikennejärjestelyjen toteuttamiseen. Järjestäjä vastaa liikenteenohjaajien ym. hankinnasta ja järjestelyistä esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja yhteistyösopimusluonnoksen mukaan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saimaa Cycle Tour'n järjestäjä, tekninen toimi, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00