Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Lieviskänkosken ja Peukalojoen kunnostus

PuuDno-2021-140

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Puumalan osakaskunta pyytää Puumalan kunnalta avustusta Lieviskänkosken ja Peukalojoen kalataloudelliseen kunnostukseen. Lieviskänkoski sijaitsee Puumalan kunnan itäosassa ja sen kalataloudellinen kunnostustarve on todettu jo vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä. Tämän jälkeen alueen osakaskunnat, Etelä-Savon ELY-keskus ja Puumalan kunta toteuttivat kosken kunnostuksen suunnitteluhankkeen, jossa päävastuu hankkeesta oli kunnalla. 

Kunnostushanke on kunnallisella tasolla merkittävä ja kohteeseen syntyy uhanalaisen Saimaan järvitaimenen luontaista kutualuetta. Hankkeen tavoitteena on poistaa Lieviskänkoskesta täydellinen kalaston nousueste eli säännöstelypato, jolloin vaelluskaloilla on mahdollisuus nousta Saimaasta Lieviskänkosken kautta kosken yläpuolisille virtavesialueille ja niillä oleville lisääntymisalueille. Samalla tavoitteena on muodostaa koskesta erityisesti taimenelle soveltuva lisääntymisalue. Tavoitteena on myös luopua säännöstelypatoon liittyvästä säännöstelyvelvoitteesta ja sen aiheuttamista kustannuksista. Säännöstelyvelvoitteen mukaan padon juoksutusta on säädettävä yläpuolisen Lieviskänjärven vedenkorkeuksien hallitsemiseksi. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa Lieviskänjokeen laskeva Peukalojoki soveltuvin osin taimenen poikastuotantoalueeksi.

Hakijan mukaan kunnostetulla koskella on myös matkailullista- ja imagoarvoa selvästi enemmän kuin nykyisellä padotulla koskella. Kunnostushankkeen kuvaus, tavoitteet, rahoitussuunnitelma ja aikataulu ovat oheismateriaaleina.  

Kunnostushankkeen kustannusarvio perustuu Lieviskänkosken osalta suunnitelmaan ja Peukalojoen osalta ELY-keskuksen kanssa tehtyyn arvioon. Itä-Puumalan osakaskunta anoo Puumalan kunnalta 15 000 euron avustusta. Avustuksen käyttö kohdistuisi pääosin vuodelle 2022, mikäli Aluehallintovirasto myöntää anotun vesiluvan oletetussa aikataulussa. Hankkeen hallinnoijana toimisi Itä-Puumalan osakaskunta.

Kunnostushankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 134 500 euroa. Tästä 80 000 euroa olisi ELY-keskuksen NOUSU-hankkeen rahoitusta, 10 000 euroa Tuuliaisen säätiön avustusta, 4 000 euroa Puumalan kalatalousalueen omia varoja ja 5 000 euroa Itä-Puumalan osakaskunnan varoja. Lisäksi 500 euroa tulisi Rapala-säätiöltä ja 20 000 euroa WWF:ltä.

Puumalan kunta on aiemmin rahoittanut Lieviskänkosken suunnittelua n. 1 500 eurolla.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättä myöntää Lieviskänkosken ja Peukalojoen kalataloudelliseen kunnostukseen 5 000 euroa. 


Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää myöntää Lieviskänkosken ja Peukalojoen kalataloudelliseen kunnostukseen 15 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Tiedoksi

Itä-Puumalan osakaskunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00