Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kunnanvaltuuston kokouksen 10.5.2021 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2021-11

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 10.5.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

7 §  Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2020
- tiedoksi: aloitteen tekijät

8 §  Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustolle
- tiedoksi, ei toimenpiteitä

9 §  Hallintosäännön päivittäminen 1.5.2021 lukien
- tiedoksi: esimiehet, ympäristösihteeri, talouspalvelut
- julkaistu kunnan nettisivuille/ Talous ja asiakirjat

10 §  Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
- tiedoksi ja toimeenpantavaksi: teknisten palvelujen toimiala

11 §  Kunnanjohtajan johtajasopimus
- ote: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, talouspalvelu/palkat

12 §  Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen
- ote: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

13 §  Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulut touko-elokuu 2021
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, johtoryhmä, talouspalvelut/palkat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.