Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kunnanvaltuuston itsearviointi valtuustokaudelta 2017-2021

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuuston jäsenille toteutettiin kysely aikavälillä 14.-21.5.2021 sähköpostitse. Kysely koski valtuustokauden 2017-2021 itsearviointia. 21 valtuutetusta 20 aloitti vastaamisen ja 9 vastasi loppuun saakka.  Oletettavaa on, että muutama vastaaja on saattanut aloittaa kyselyn useamman kerran uudelleen eikä vastaajamäärä pidä siten täysin paikkaansa. Muutamat vastaajat ovat antaneet vastauksia vain alkupään kysymyksiin. Näin ollen tuloksiin tulee suhtautua varauksella eikä ne ole täysin vertailukelpoisia aiempiin kyselyihin. Vastaavankaltainen kysely on toteutettu myös edeltävillä valtuustokausilla. Tähän kyselyyn on otettu lisäkysymyksiä etäyhteyksien toimivuudesta sekä kuntastrategian toteutumisesta. 

Tulosten perusteella ja suhteessa edellisen valtuustokauden arviointiin ei ole havaittavissa merkittäviä heikennyksiä tai parannuksia millään osa-alueella. Kyselyssä oma vastaus sijoitettiin nelikenttään, jossa x-akselilla arvioitiin asian toimivuutta ja y-akselilla asian merkitystä. 

Toimivuuden näkökulmasta heikentynyttä kehitystä on tapahtunut:

-  valtuustoryhmien välisessä yhteistyössä ja neuvottelukulttuurissa

- yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa

- asioiden käsittelyajan riittävyydessä

- omat vaikutusmahdollisuudet -kysymyksessä vastaukset polarisoituivat

Toimivuuden näkökulmasta myönteistä kehitystä on tapahtunut asukkaiden ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksissa.

 

Tulokset kertovat myös siitä, että etäkokousten toimivuuden kehittämistä tulee tehdä. Kyselyn avovastauksissa saatiin arvokasta palautetta valtuustokauden onnistumisesta ja epäonnistumisista sekä strategian toimivuudesta ja tätä palautetta on hyvä hyödyntää uuden valtuustokauden valmistelussa. 

Oheismateriaalina on kyselyn tulokset ja kahden edellisen valtuustokauden arvioinnit.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotukset:

Valtuusto päättää merkitä valtuuston itsearvioinnin tulokset tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.