Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan yhteistoiminta järjestetään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaan.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu enintään 10 jäsentä, joista neljä edustaa työnantajaa ja kuusi henkilöstöä. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö ja toinen kunnanjohtaja. Työntekijöiden edustajista kaksi on työsuojeluvaltuutettuja ja enintään neljä työntekijäjärjestöjen edustajia, jotka ovat pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten nimeämiä. Kukin järjestö tai kunnallisen yt-lain 3 § 2 momentin mukainen henkilöstöryhmä voi nimetä toimielimeen jäsenen. Kaikille jäsenille nimetään varajäsenet. Työsuojeluvaltuutettujen varajäseninä toimivat varavaltuutetut.
Kunnanhallitus päätti 31.5.2021 §:ssä 87, että yhteistyötoimikunnassa on jatkossa vain yksi luottamushenkilö kahden jäsenen sijaan. Muutoin kokoonpano pysyy ennallaan.

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorovuosin työnantajaa ja työntekijää edustavista henkilöistä.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön lisäksi kunnanjohtajan ja yhden työnantajan edustajan ja heille varaedustajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi jäseniksi Minna Korhosen ja varaedustajaksi Laura Pitkosen. Kunnanjohtajan varaedustajaksi nimettiin tekninen johtaja Kimmo Hagmanin.

Tiedoksi

Valitut edustajat, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00