Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Puumalan keskustan ja sataman kehittämisen ohjausryhmä

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanhallitus on päättänyt 4.11.2019 perustaa ohjausryhmän Puumalan keskustan ja sataman kehittämissuunnitelman laadintaan. Ryhmässä on ollut neljä luottamushenkilöjäsentä, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokehittäjä, Puumalan Yrittäjien edustaja sekä kaksi nuorisovaltuuston edustajaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä on tarvittaessa voinut nimetä asiantuntijajäseniä.

Valtuuston toimikauden vaihtuessa on ryhmän kokoonpanoa syytä päivittää ja täydentää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää 

1. nimetä Puumalan sataman ja keskustan kehittämisen ohjausryhmän ja että toimikausi on valtuustokauden mittainen. 

2. nimetä ohjausryhmään kolme luottamushenkilöedustajaa sekä kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja elinkeinokehittäjän sekä pyytää nuorisovaltuustoa, vanhus- ja vammaisneuvostoa ja Puumalan Yrittäjiä nimeämään ryhmään oman edustajansa, joita kultakin yksi.

3. että vanha ohjausryhmä toimii siihen saakka, kunnes nuorisovaltuusto, yrittäjäyhdistys ja vanhus- ja vammaisneuvosto ovat nimenneet edustajansa.

4. nimetä ohjausryhmälle puheenjohtajan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään Harri Kautosen, Vesa Koivulan ja Laura Penttisen.
Puheenjohtajaksi ohjausryhmään kunnanhallitus nimesi Harri Kautonen.

 

Tiedoksi

tekninen toimi, elinkeinokehittäjä, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto, Puumalan Yrittäjät ry.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00