Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta

PuuDno-2020-251

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää lausuntoa kehyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024. 

Keväällä 2021 Vaalijalan palveluja ostettiiin 17 eri maakunnasta. Vuoden 2021 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 25 M€. Se on noin 37 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 60 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2021): Pohjois-Savo 36,2 %, Etelä-Savo 26,9 %, Keski-Suomi 11,6 %, Pohjois-Karjala 1,5 % ja muut maakunnat 23,8 %. Vaalijalan hallitus antoi toukokuun 2021 suoritehintoihin 50 % alennuksen koskien laitoskuntoutuksen palveluja. Alennus kohdistui niin jäsen- kuin ulkokuntiin ja sen arvo oli noin 1,9 M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€ ylijäämän palautuksen jäsenkunnille.

Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:

1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?

2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä?

3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta opetus siellä onnistuisi?

Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. Samoin jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 26.5.2020, että vuoden 2022 laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelussa huomioidaan, että 1 tason hinnoittelu aikuisten palveluissa ei ole vastannut tuotantokustannuksia ja sitä nostetaan 12 € per suorite. Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per suorite aikuisten palvelujen hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto säilyy ennallaan. Suoritteiden hinnoittelun muutos nykyisellä asiakasrakenteella merkitsee noin 500 000 euron tulojen vähennystä vuositasolla. Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 22.9.2021.

Vaalijalan lausuntopyyntö on oheismateriaalina. 

Essoten lausunto kehyssuunnitelmasta on liitteenä. Essote päättää omasta lausunnostaan 2.9.2021 hallituksen kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää yhtyä liitteenä olevaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten lausuntoon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että jäsenkunnat ovat viime kädessä vastuussa Vaalijalan taloudesta vuoden 2022 loppuun saakka. Ottaen huomioon tämän hetkisen kuntatalouden tilanteen, on erittäin tärkeää, ettei alijäämiä synny ja että kustannuskasvua saadaan hillittyä. Kunnanhallitus toteaa myös, että Vaalijalan investointien suunnitelussa ja toteutuksessa tulee tehdä yhteistyötä hyvinvointialueelle siirtyvien muiden toimijoiden kanssa, jotta mahdollisilta epätarkoituksenmukaisilta investoinneilta vältytään. Essoten lausunnosta poiketen kunta ei tässä vaiheessa katso tarkoituksenmukaiseksi sitä, että Vaalijala alkaisi jalkauttaa nykyisiä Vaalijalan kehitysvammaohjaajia kuntiin kouluille tukihenkilöiksi ja avustajiksi. Sateenkaaren koulun toiminnan turvaaminen ja ydinosaamisen kehittäminen on tärkeää ja sillä on oma tärkeä paikkansa nykyisessä ja tulevassa palvelujärjestelmässä. Toimijoiden roolien tulee olla selkeitä. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.