Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 7.6.2021 - 5.6.2022

PuuDno-2021-160

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Puumalan kunnan välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi (kunnanhallitus 12.10.2020 § 140).  

Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.

Bruttokorvaukseen perustuvassa kuntakeskusten välisessä liikenteessä (Puumala - Mikkeli) kustannukset on jaettu aikaisempien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Puumalan kunnan osuus reitillä  Puumala-Mikkeli-Puumala on 11 851 €

Käyttöoikeussopimukseen perustuvissa liikenteissä (Puumala - Savonlinna) hankintakustannuksia jaetaan ELY-keskuksen ja reitin varrella olevien kuntien kesken rahoitussuunnitelmassa sovitun prosenttisosuuden mukaisesti. Ajokaudella 2021-2022 kuntien maksuosuus on 20% (sama kuin edellisellä kaudella). ELY-keskus kilpailutti viime talvena Savonlinnan seudun liikenteet ja esim. tämä Savonlinnan suunnan kokonaisuus on nyt huomattavasti aiempaa kalliimpi. Normaalilla laskentakaavalla Puumalan kunnan osuus olisi 13 787 €. Puumalan kuntaosuutta on kohtuullistettu kuntaa palvelevien vuorojen kilometrien suhteessa: laskennallinen kuntaosuus 13787 € * 29 % = 3998 €.

Liitteenä on Ely-keskuksen laatima rahoitussuunnitelma ajokaudelle 7.6.2021 - 5.6.2021.

ELY-keskus pyytää kuntaa hyväksymään kuluvaa ajokautta 2021-2022 koskevan rahoitussuunnitelman 10.9.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Puumalan kunnan välisen rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2021-2022.
Sopimuksen mukaan Puumalan kunnan maksuosuudet ovat:
 - Puumala-Mikkeli-Puumala 11 851 €
 - Puumala-Savonlinna-Puumala 3 998 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00