Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittäva vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvisemiensa palvelujen kannalta.

Kunnan on myös mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tehtäviä. Yhdistetty vanhus-ja vammaisneuvosto on tarkoituksenmukaista asettaa lähinnä tilanteissa, joissa kunnan alueella on vain vähän alojen järjestötoimintaa.

Puumalan kunnassa on toiminut 8-jäseninen vanhus- ja vammaisneuvosto. Vanhus- ja vammaisneuvostoon on kuulunut kunnan edustajina hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, joka on toiminut neuvoston puheenjohtajana sekä palvelujohtaja, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostoon on kuulunut Essote:n edustaja, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n, Puumalan Eläkkeensaajat ry:n, Puumalan Sotaveteraanit ry:n ja Puumalan seurakunnan edustajat sekä vammaisten edustaja.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon yhden jäsenen hyvinvointilautakunnan jäsenistä, joka toimii neuvoston puheenjohtajana. Lisäksi kunnahallitus nimeää yhden vammaisten edustajan ja palvelujohtaja Anne Julinin neuvoston esittelijä/sihteeriksi.

Lisäksi kunnanhallitus pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymää nimeämään vanhus- sekä vammaisneuvoston edustajat, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä, Puumalan Sotaveteraanit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa pyydetään nimeämään myös edustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.
Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi Kari Laamasen ja vammaisten edustajaksi Anu Valtosen.

Tiedoksi

Vanhus- ja vammaisneuvosto, valitut edustajat, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00