Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11. - 31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä.
Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään etäkokouksina 5.10.2021.

Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukasluvun mukaan määräytyen 1-4 edustajaa.

Kunnan asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmän tietojen mukaan.
Kunnan asukasluku: enintään 10 000/1 edustaja, 10 001 - 50 000/ 2 edustajaa, 50 001 - 100 000/3 edustajaa, yli 100 000/ 4 edustajaa.
Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla on enemmän kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia että miehiä.
Varsinaisille edustajille voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia, henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleja koskeva yleiskirje on luettavissa www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/kuntaliiton-organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-vaalit/yleiskirjeet-ja-ohjeet  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja varaedustajan Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 5.10.2021.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajaksi kuntapäiville valtuuston puheenjohtaja Matti Viialaisen ja varaedustajaksi valtuuston I varapuheenjohtaja Unto Pasasen.

Tiedoksi

Kuntaliitto, valittu edustaja ja varaedustaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00