Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Essotelle

PuuDno-2015-94

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) siirtyi Puumalan kunnan terveyspalvelujen järjestämisvastuu 1.1.2017 lukien. Työterveyshuollon palvelut eivät kuulu kuntayhtymän perussopimuksen piiriin ja työterveyspalvelujen järjestämisvastuu jää edelleen kuntien vastuulle.

Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Kunnan järjestämisvastuu on toteutettu siten, että kunnalla ja työterveyshuollon palvelutuottajalla on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä. Kunnan sopimuksen perusteella yrittäjä tai maanviljelijä on voinut hankkia työterveyshuollon palvelut kunnan osoittamalta palveluntuottajalta, joka Puumalan kunnan osalta on ollut Etelä-Savon työterveys Oy. 

Yleisesti työterveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaukset haetaan vuosittain jälkikäteen Kelalta. Yrittäjien ja maanviljelijöiden osalta on kuitenkin käytäntönä ollut se, että he maksavat palvelujen käytöstä vain omavastuun palveluntuottajalle.  Palveluntuottaja hoitaa tilityksen Kelan lomakkeen mukaisesti kuntaan ja kunta toimittaa sen Kelaan ja Kela maksaa sen ensin kuntaan, josta se tilitetään palveluntuottajalle. Järjestelyn taustalla on sairausvakuutuslain 8 §, jonka mukaan terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta työterveyshuoltopalvelujen kustannuksista, jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle terveydenhuoltolain 18 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.

Kustannusten korvausten hakemisen takia on jouduttu tekemään ns. kolmikantasopimus. Yrittäjällä tai maanviljelijällä on sopimus kunnan kanssa ja siinä samassa sopimuksessa on myös palveluntuottaja allekirjoittajana ja siinä myös todettu sovitusta Kela-korvausten tilityksestä.

Terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä Essotelle 1.1.2017, eivätkä kunnat enää ylläpidä terveyskeskusta, joten sairausvakuutuslain 8 §:n mukaisen tilityskäytännön jatkaminen ei ole mahdollista. Yritysten osalta terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen ei vaikuta tilanteeseen millään tavalla.

Kelan tulkinnan mukaan 1.1.2017 Essotea käsitetään kuntana, koska kunnat ovat siirtäneen sosiaali- ja terveyspalvelunsa sille.

Yrittäjien ja maanviljelijöiden korvauskäytännön jatkamiseksi on perusteltua, että näiden ryhmien osalta työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy Essotelle. Kuntien tulisi päättää siirtää määräajaksi 1.1.2017 alkaen yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisvelvoitteen Essotelle 31.12.2018 saakka. Lisäksi kuntien tulisi siirtää yrittäjien ja maatalousyrittäjien kanssa tekemänsä sopimukset Essotelle. Muu työterveyshuollon järjestäminen jää kuntiin eikä perussopimuksen muutosta tarvita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta päättää siirtää 1.1.2017 alkaen yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisvelvoitteen ESSOTE:lle.

Kunnanhallituksen jäsen Minna Korhonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: palvelussuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Työterveys, ESSOTE, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat