Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Yhteistyösopimus Puumalan 4h-yhdistyksen kanssa

PuuDno-2017-18

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanhallitus on useina aiempina vuosina tukenut avustuksella Puumalan 4H-yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2016 yhdistys sai avustusta kahdella eri päätöksellä yhteensä 8000 euroa. Kunnanhallitus linjasi 5.12.2016 § 160, että vuodelle 2017 ei avustusta enää myönnetä, vaan yhdistyksen kanssa solmitaan erillinen yhteistyösopimus. Näin on menetelty myös muiden yhteisöjen kanssa, joiden toimintaa kunnanhallitus aiemmin avusti.

Saman kokouksen pykälässä 161 käsiteltiin kunnan työpajatoiminnan tilannetta. Toiminta siirtyi kunnalle 1.1.2017 ja KH päätti linjata työpajatoiminnan organisoimista kevään 2017 aikana.

Edellä mainituista syistä Puumalan 4H-yhdistyksen kanssa on laadittu yhteistoimintasopimus. Sopimus koostuu pitkälti samoista toiminnoista joita 4H on nytkin toteuttanut Puumalassa. Tämän lisäksi sopimuksessa on kuitenkin määritelty yhteistyöstä Puumalan työpajan ja 4H-yhdistyksen välille siten, että 4H-yhdistys ottaisi hoitaakseen työpajan palvelujen myynnin. Ainakin aluksi työpajan henkilöstö olisi kunnan palveluksessa, ja kunta laskuttaa 4H:ta sen välittämien työtuntien mukaisesti.

Kunnan maksama yhteistoimintakorvaus toiminnasta olisi vuosittain 10 000 euroa.

Sopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen Puumalan 4H-yhdistyksen kanssa liitteen mukaisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Antti Kasanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Estellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan 4H-yhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat