Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Yhteisöavustusten myöntäminen Suomen 100-juhlavuoden aikana järjestettäviin aktiviteetteihin

PuuDno-2016-232

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, Puumala, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 7.11.2016 kohdentaa 3500 euroa puumalalaisten yhdistysten ja yhteisöjen vuonna 2017 toteutettavien aktiviteettien, hankintojen tai vastaavien yleishyödyllisten toimien tukemiseen. Yhdistykset ja yhteisöt saivat hakea tukea vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tukimahdollisuudesta ilmoitettiin kunnan verkkosivuilla ja Puumala-lehdessä. Avustuksia jaettaessa päätettiin painottaa erityisesti sellaisia toimia, jotka lisäävät alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, ja joita ei voida avustaa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tai kulttuuripalvelujen avustuksilla.

Määräajassa saatiin neljä eri hakemusta. Lisäksi saatiin yksi aloitteeksi katsottava ehdotus virkistysalueen muodostamisesta Puumalan satama-alueelle. Hakemukset oheismateriaalina. Yhteenveto- ja esitykset myönnettävistä avustuksista liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, Puumala, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Suomi 100-yhteisöavustuksia liitteen mukaisesti, sekä lähettää Aimo Jyrkisen aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat