Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vastine koskien Puumalan kunnan esitystä maastoliikennelain mukaisen kiellon asettamiseksi rajatulle alueelle Lietvedellä

PuuDno-2015-258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, Puumala, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.9.2016 § 118 asettanut Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotuksen Natura-arvioinnissa on todettu, että kaavan mukainen rakentaminen on omiaan lisäämään häiriötä saimaannorpan pesinnälle Lietveden Natura-alueella. Tästä johtuen kaavaselostuksessa ja arvioinnissa katsotaan, että kaavan vaikutusten lieventämiseksi tulee talviaikaista moottoriliikennettä Lietvedellä rajoittaa saimaannorpan pesintäalueilla. Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan liikkumisrajoituksen on oltava jo voimassa kaavaa hyväksyttäessä. Rajoitus asetetaan maastoliikennelain nojalla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi muun muassa luonnolle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella. Kielto ei voi koskea kuitenkaan esimerkiksi viranomaisajoa. ELY-keskus voi maastoliikennelain 4 § 2 momentin 4-6 kohtien nojalla rajoittaa vain erityisen painavasta syystä ammatti- tai puoliammattikalastuksen vaatimaa liikkumista moottorikelkalla lumipeitteen aikana, ammattimaisessa metsätaloustyössä käytettävien koneiden huolto- ja korjaustöiden vaatimaa kulkemista lumipeitteen aikana tai vaikeiden tieolojen ja vakinaisen asunnon sijainnin vuoksi välttämätöntä kulkemista.

Esityksen alueellisen kiellon tai rajoituksen määräämisestä voi tehdä asianomainen kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö ja maanomistaja, jota asia koskee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen voi panna vireille myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä varattava niille viranomaisille, yhteisöille ja maanomistajille sekä muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos kielto tai rajoitus määrätään kunnan esityksestä, se on määrättävä esityksen mukaisena, jollei esityksestä poikkeaminen ole tarpeen kansalaisten tasapuolisen kohtelun tai alueellisen yhtenäisyyden vuoksi taikka muusta erityisestä syystä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä, että kielto tai rajoitus tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta päätöksessä määrätyllä tavalla sen jälkeen, kun päätöksestä on tiedotettu. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Liitteenä karttarajaus ja oheismateriaalina osakaskuntien aiemmin toimittama kannanotto asiaa koskien.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää hakea maastoliikennelain mukaista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttökieltoa Lietveden Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellylle luonnonarvovyöhyke 2:lle (liite) siten, että rajoitus on voimassa vuosittain 1.1.-30.4. välisenä aikana jääpeitteisellä vesialueella.

Kielto tulee asettaa siten, että se mahdollistaa maastoliikennelain 4 § 2 momentin 4-6 kohtien mukaisen liikkumisen. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että rajoitusten ulkopuolelle jätetään rajoitusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä vakituisesti asuvien henkilöiden kalastuksesta johtuva liikkuminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen päättämä hakemus on toimitettu Etelä-Savon ELY-keskukselle. ELY-keskus on esittänyt, että kunta täydentäisi hakemustaan koskemaan myös Pistohiekan kaava-alueen edustaa. Rajaus on huomioitu kaavaehdotuksen Natura-arvioinnissa. Aluerajaus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää täydentää 3.10.2016 § 126 tekemäänsä esitystä maastoliikennelain mukaisesta liikkumisrajoituksesta koskemaan myös liitteenä olevaa vesialuetta Pistohiekan edustalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus on varannut kunnalle oikeuden antaa vastineensa jätetyistä muistutuksista ja lausunnoista. Muistutukset ja lausunnot oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan vastineen:

Useat muistutuksen jättäneet katsoivat, että vakituisten asukkaiden omavaraiskalastuksen lisäksi myös vapaa-ajan asukkaat olisi syytä jättää kiellon ulkopuolelle. Poliisin lausunnossa on puolestaan kiinnitetty huomiota kiellon vaikeaan valvontaan.

Vapaa-ajan asukkaita on vaikeaa yksiselitteisesti tunnistaa, sillä heistä ei pidetä vakituisiin asukkaisiin verrattavaa väestökirjanpitoa, eikä vapaa-ajan asukkaan käsite ole juridisesti yksiselitteinen. Puumalan kunta myös tunnistaa useissa muistutuksissa esitetyt ongelmat kansalaisten sekä vesialueiden omistajien yhdenvertaisessa kohtelussa, ja katsookin, että kiellon toteuttamisen ja vaikuttavuuden kannalta voisi olla, erityisesti Poliisin lausunto huomioiden, selkeintä, että kaikki kalastukseen liittyvä kelkkailu jätettäisiin kiellon ulkopuolelle. Tämä myös helpottaisi Poliisin, sinänsä jo valmiiksi vaikeaa, valvontatehtävää, ja kielto voitaisiin siten rajata selkeästi puhtaasti huvikelkkailuun.

Rajoitusalueen määrittelyissä on lisäksi syytä huomioida muutamissa muistutuksissa esitetyt seikat turvallisten kulkuyhteyksien varmistamisesta.

Huomioiden sen, että itse asemakaavan hyväksyminen ei vielä suoraan tarkoita uutta rakentamista ja liikkumispainetta, katsoo Puumalan kunta, että eräässä muistutuksessa esitettyä määräaikaisuutta olisi syytä hyödyntää kiellon määräämisessä. Sopiva määräaika kiellolle voisi olla esimerkiksi viisi vuotta. Mikäli alueen rakentuminen ei tässä ajassa käynnisty, voitaisiin rajoitus siten mahdollisesti jättää uusimatta tarpeettomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat