Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleja 2017 varten

PuuDno-2017-32

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintää 40 %.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kuntavaalien ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliiton omaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Puumalan kunnassa on kaksi äänestysaluetta: Hurissalo ja Kirkonkylä. Vaalitoimikuntia on edellisissä vaaleissa ollut yksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita kuntavaaleja 2017 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kumpaankin vaalilautakuntaan kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä kutsuntajärjestyksessä.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita kuntavaaleja 2017 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä kutsuntajärjestyksessä.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi kuntavaaleja 2017 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kuhunkin vaalilautakuntaan kolme muutä jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Hurissalon äänestysalue  
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Pirjo Kaipainen, pj. 1. Riitta Sopanen
Leena Närhi, vpj. 2. Unto Hämäläinen
Aarno Kontinen 3. Anneli Juutilainen
Timo Hämäläinen 4. Eino Kontinen
Marja Leena Luukkonen 5. Ismo Kiljunen
   
Kirkonkylän äänestysalue  
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kimmo Kotro, pj. 1. Helvi Valtonen
Pertti Havukainen, vpj. 2. Kaija Hukka
Liisa Kiljunen 3. Maija Reponen
Katri Pölönen 4. Pertti Huhtinen
Kirsi Sarvi 5. Seppo Summanen

 

Lisäksi kunnanhallitus valitsi kuntavaaleja 2017 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä seuraavasti:

Vaalitoimikunta  
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Eeva-Liisa Luukkonen, pj. 1. Veli Lampinen
Anneli Lustberg, vpj. 2. Paavo Soikkanen
Esko Husu 3. Raili Ylinen

 

Tiedoksi

Valitut, kunnan keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat