Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Puumalan jätetaksa 1.2.2017 alkaen

PuuDno-2017-22

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi
  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kunnan järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden kuljetus ja käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle.

Jätelain 79 §:n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi. Jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tässä taksassa ei määrätä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta perittäviä maksuja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (Kirkonkylän taajama ympäristöineen), vaan ne määräytyvät kuljetusyrittäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaan.

Haja-asutusalueen jätehuollon kustannukset ovat edelleen olleet päättyneenä vuonna jossain määrin jätemaksuja pienemmät, huolimatta maksujen alentamisesta v. 2016 alussa. Ylijäämää syntyy käytännössä aluekeräyspisteiden maksuista. Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi on perusteltua, että kevennysvara kohdennettaisiin siten juuri aluekeräyspisteiden maksuihin.

Uusi jätetaksa on edellä mainituista syistä valmisteltu siten, että aluekeräyspisteen käytöstä laskutetaan jatkossa vakituisen asunnon henkilölukumäärä mukaan 60,24 euroa/hlö/vuosi (aiemmin 64,79 euroa), kuitenkin enintään 240,96 euroa/vuosi (aiemmin 259,16). Vapaa-ajan asuntojen aluekeräysmaksu on jatkossa 79,80 euroa (aiemmin 88,20 euroa). Vapaa-ajan asuntojen osalta maksut pienentyisivät siis noin 9,5 prosentilla ja vakituisten asuntojen osalta noin 7 prosentilla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %), ja ovat yhtä suuret Mikkelin kaupungin vastaavien taksojen kanssa. Lisäksi jatkossa perittäisiin maksumuistutusmaksua 5 euroa.

Taksan on esitetty tulevan voimaan 1.2.2017. Kevennysten vaikutus kunnan tuottoihin on noin 18 000 euroa, mikä on huomioitu v. 2017 talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan jätetaksan siten, että se tulee voimaan 1.2.2017 alkaen ja määrää, että sitä noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy, Jätehuolto Laine Ay, Kuljetus ja urakointi R. & A. Härkönen ky

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat