Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Organisaatiouudistuksen ja muiden tehtävien järjestelyjen vaikutukset vastuuhenkilöiden tehtäväkohtaisiin palkkoihin

PuuDno-2017-21

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa toteutettiin pääosin 1.1.2017 organisaatiota koskevia muutoksia, joiden johdosta useiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät muuttuivat. Muutokset kytkettiin tapahtuneisiin eläköitymisiin, ja lisäksi vastuuhenkilöasemaan otettiin aiempaa useampia viranhaltijoita. Käytännössä muutoksia tapahtui lähes kaikkien vastuuhenkilöiden työnkuviin, mutta vain osalla tehtävät muuttuivat olennaisesti vaativimmiksi.

Työntekijöiden palkkaus muodostuu pääsääntöisesti kolmesta eri tekijäistä: työtehtävien mukaan määräytyvästä tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilön työkokemuksen mukaan määräytyvästä työkokemuslisästä ja työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Kaikkien vastuuhenkilöiden työn vaativuus on määritelty loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 kunnan arviontijärjestelmän mukaisesti. Vastuuhenkilöiden arvioinnit on vertailtu keskenään toimialajohtajien toimesta. KVTES:in mukaan arvioinnin johdosta tehtäväkohtaista palkkaa ei voida alentaa, elleivät henkilön tehtävät ole muuttuneet olennaisesti vähemmän vaativiksi.

Vastuuhenkilöiden palkantarkistusten kokonaisvaikutus kunnan henkilöstökustannuksiin on kuukausitasolla noin 1250 euroa kustannuksia kasvattava, sisältäen sivukulut. Koska kyse on kuitenkin suurelta osin eläköitymisten myötä uudelleenjärjestellyistä työtehtävistä, eivät kokonaispalkkauskustannukset muutosten johdosta kasva, vaan laskevat hieman aiemmasta tasosta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä vastuuhenkilöiden tehtäväkohtaiset palkat ja palkkausehtojen muutokset liitteen mukaisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Unto Pasanen ja pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Montonen ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Matias Hilden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ko. vastuuhenkilöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat