Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Maksullisen lomituksen tuki

PuuDno-2017-23

Valmistelija

  • Anne Valtonen, maaseutusihteeri, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa. Vuonna 2017 maksu on 12,00 €/tunti. Lisätunteja voi käyttää lomittajan työpäivän jatkeena tai kokonaisina lomituspäivinä, mutta maksullisessakin lomituksessa voidaan lomittajalla teettää vain lomittaja-apua käyttävän maatalousyrittäjän tehtäviin kuuluvia kotieläinten hoitotöitä.

Kunta on tukenut maksullisen lomitusavun käyttöä korvaamalla osan tuntihinnasta. Vuonna 2016 korvaus on ollut 4,75 €/h. Vuonna 2016 maksullista lomitusta Puumalassa käytettiin 1492 tuntia.

Mikkelin kaupunki on pyytänyt kuntaa tarkistamaan maksullisen lomituksen tukea niin, että se olisi 6 €/tunti. Tällöin tuki olisi yhdenmukainen koko Mikkelin lomitusalueen viljelijöille. Kunnan tuki on erityisen tärkeä maatalousyrittäjien jaksamiselle, mutta edesauttaa myös lomittajien työllistymistä. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että maksullisen lomituksen tuki on 1.1.2017 alkaen 6 €/h

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/lomituspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat