Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Liikuntapaikkaselvitys

PuuDno-2017-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjelmassa vuonna 2016 oli yhtenä kohtana laatia selvitys kunnan liikuntapaikoista. Puumalan liikuntapaikkaselvitys on kuvaus kunnan alueella olevista liikuntapaikoista ja niiden käyttäjistä, tämänhetkisestä hoitotilanteesta ja esille nousseista kehittämistoimenpiteistä. Selvitys on tehty kunnan sisäisen työryhmän havaintojen sekä urheiluseuroilta ja kuntalaisilta pyydettyjen palautteiden pohjalta. Informaatiokanavina kuntalaisten suuntaan ovat toimineet Puumalan kunnan kotisivut, urheiluseuroille lähetetyt kirjeet, paikallislehden jutut ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden Facebook-sivut.

Selvityksessä otetaan kantaa kunnan ja yksityisten omistamiin paikkoihin. Jokaisesta liikuntapaikasta esitellään sen käyttäjäryhmät, tämän hetkinen hoitotilanne sekä kunnostustarpeet ja -toimenpiteet. Selvityksen lopussa palataan liikuntapaikkoihin kohdistuneisiin aloitteisteisiin, toiveisiin ja palautteisiin.

Selvityksessä esille tulleita pienempiä kunnostustoimenpiteitä tehdään jatkuvasti normaalin alueiden- ja kiinteistöjenhoidon yhteydessä. Isommista investoinneista päätetään aina erikseen ja ne suunnitellaan, budjetoidaan sekä kilpailutetaan erillishankkeina.

 

 

 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta on tutustunut liikuntapaikkaselvitykseen ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy selvityksen Puumalan kunnan liikuntapaikoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päätttää merkitä liikuntapaikkaselvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat