Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hallintopalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017

PuuDno-2016-144

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2016 § 48 vuoden 2017 talousarvion.

Hallintopalvelujen määrärahat (ulkoiset) vastuualueittain ovat seuraavat:

Keskuvaalilautakunta toimintatulot               0
  toimintamenot      - 9 660
  toimintakate      - 9 660
     
Kunnanvaltuusto toimintatulot            350
  toimintamenot     - 28 775
  toimintakate     - 28 425
     
Tarkastuslautakunta toimintatulot                0
  toimintamenot     - 15 150
  toimintakate     - 15 150
     
Kunnanhallitus toimintatulot        25 750
  toimintamenot    - 653 341
  toimintakate    - 627 591
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintatulot       250 300
  toimintamenot -10 457 190
  toimintakate -10 206 890
     
Hallinto- ja talouspalvelut toimintatulot         32 300
  toimintamenot     - 353 315
  toimintakate     - 321 015
     
Elinvoimapalvelut toimintatulot       129 800
  toimintamenot     - 372 570
  toimintakate     - 242 770

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
Vuoden 2017 talousarvion täytäntööpano-ohjeen mukaan kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten. 

Hallintopalvelujen vuoden 2017 talousarvion perustelut oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussihteeri, kunnanjohtaja, asuntosihteeri, maaseutusihteeri, markkinointipäällikkö, hallintopäällikkö.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat