Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Hallintopäällikön viran täyttäminen

PuuDno-2017-10

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 päättänyt perustaa hallintopäällikön, maankäyttöteknikon ja ruokapalvelupäällikön virat 1.1.2017 lukien.

Hallintopäällikkö toimii kunnan hallinto- ja talouspalvelujen vastuuhenkilönä, joten valinnasta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus.
Hallintopäällikkö toimii kunnan hallinto- ja talouspalvelujen vastuuhenkilönä ja esimiehenä. Hallintopäällikkö toimii lähtökohtaisesti kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjanpitäjänä sekä vastaa kunnan kokoushallinnon järjestämisestä. Hallintopäällikkö toimii asiakirjahallinnasta vastaavana viranhaltijana. Tämän lisäksi hallintopäällikön tehtäviin kuuluvat muut hallintosäännössä määritetyt tehtävät tai kunnanjohtajan määrittämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus. Lisäksi valinnassa on arvostettu hakuilmoituksen mukaan aiempaa työkokemusta vastaavissa tehtävissä.

Hallintopäällikön viranhakuilmoitus on ollut kuulutettuna kunnan virallisella ilmoitustaululla ajalla 14.12. - 31.12.2016. Tehtävää haki määräajassa yksi henkilö, merkonomi, hallintosihteeri Annakaisa Arilahti. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, ja hänellä on pitkä kokemus hallintopäälllikön virkaan kuuluvista tehtävistä, joita hän on hoitanut hallintosihteerin toimessaan. Lisäksi Arilahden koulutus tukee viran menestyksellistä hoitamista.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisina. Virkasuhde alkaa 1.3.2017 ja se täytetään toistaiseksi. Hakuilmoitus ja hakemus esityslistan oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää
1. valita Puumalan kunnan hallintopäällikön virkaan Annakaisa Arilahden 1.3.2017 lukien
2. ettei valitun tarvitse toimittaa viranhaltijalain 7 § mukaista terveydentilaselvitystä, perusteluna valitun aiempi työsuhde Puumalan kuntaan,
3. ettei virassa noudateta koeaikaa, perusteluna valitun aiempi työsuhde Puumalan kuntaan.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Matias Hilden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palkanlaskenta, Annakaisa Arilahti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat