Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman luonnoksesta

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) pyytää perussopimuksen 17 §:n mukaisesti kuntien lausunnot kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman luonnoksesta 31.10.2017 mennessä.

Käsittelyssä oleva vuoden 2018 talousarvio on ESSOTE:n toinen talousarviovuosi. Vuoden 2018 talousarvioaineisto koostuu vuoden 2017 talousarviotiedoista ja vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon suorite- ja kustannustoteumista. Kuntayhtymän tavoitteena on perustamissuunnitelman mukaisesti saavuttaa keskiarvioisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 %:n vuotuista tuottavuuskehitystä. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestämisvastuun ESSOTE:lle siirtäneiden seitsemän jäsenkunnan kuntalaskutus vähenee 0,5 %.

Puumalan kunnan osalta jäsenkuntalaskutus on 9 490 000 € vuoden 2017 talousarvion mukaan ja 9 100 000 € vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman luonnos on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman luonnoksesta seuraavaa:

  • Lähipalvelujen saatavuutta ja henkilöstöresursssin kohdentamista erityisesti maaseutukunnissa tulee seurata talousarviovuonna tarkkaan, sillä palvelujen tehostaminen ei saa tarkoittaa palvelujen keskittämistä. Etenkin Puumalassa 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on suuri ja sairastavuusindeksi korkea. Ikääntyneille lähipalvelut ovat erittäin tärkeitä, koska heidän on vaikea ja vaivalloista sekä taloudellisesti rasittavaa kulkea kaupunkiin palvelujen piiriin. Suuri osa sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaista tarvitsee lähipalveluna riittävät ammattihenkilöstön tarjoamat palvelut, koska heille kaupunkiin lähteminen voi olla erittäin suuri kynnys. Kuntayhtymän visio "Lähellä - hyvinvointisi tukena" toteutuu ainoastaan, jos peruskunnissa on saatavilla perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Yksi täydentävä vaihtoehto lähipalvelujen toteutumiselle on talousarviossa esille nostetut liikkuvat palvelut, joita tulee kehittää.
  • Jäsenkuntalaskutus pitää saada mahdollisimman nopeasti perustumaan toimipaikkakohtaisiin suoritehintoihin ja kuntayhtymän jäsenkuntien tulee saada riittävän usein raportit palveluista ja kustannusten kohdentumisesta, mieluiten kerran kuukaudessa mutta vähintään neljännesvuosittain. Jäsenlaskutuksen läpinäkyvyyden kannalta olisi tarpeen saada aikaiseksi yhtäläiset jäsenkuntien ESSOTE:lle vuokraamien tilojen vuokrausperiaatteet.
  • Puumalan kunta pitää tärkeänä, että se voi toimia Essoten hakemassa valinnanvapauspilotissa kohdealueena. Kunta on rakenteeltaan monessakin mielessä erityinen, mikä on perusteena pilotointialueena toimimiselle. Puumalan kunnassa on n. 3 600 vapaa-ajanasuntoa, mikä tarkoittaa väestön ja samalla palvelutarpeen moninkertaistumista kesäkuukausina (vakituisia asukkaita n. 2 200). Lisäksi kunnassa on yli 64-vuotiaita eniten koko maakunnassa ja saaristoisuus edellyttää palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta erityistarkastelua. Puumalan kunnan reuna-alueiden asukkaat voisivat valita palvelut heitä lähimmästä paikasta ja näin ollen lähipalvelujen saatavuus toteutuisi paremmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.