Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Lausunto Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä

PuuDno-2015-325

Kuvaus

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.

Useilla pelastuslaitoksilla 29 §:ssä mainittu määräaika on umpeutumassa tai juuri umpeutunut. Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja pelastustoimi on siirtymässä maakuntien vastuulle.

Pelastustoimen uudistus muuttaa nykyistä pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädännössä otetaan huomioon siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset. Pelastustoimen uudistus sitoo myös paljon voimavaroja valmisteluun kaikissa maakunnissa.

Sisäministeriö suosittelee, että jos pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa. Käytännössä tämä edellyttää kuntien kuulemista viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaolonajan jatkamisesta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018 – 2019 ajalle. Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.11.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2014 – 2017 voimassaoloaikaa jatketaan vuosien 2018 – 2019 ajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos, teknisten palvelujen toimiala

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.