Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018

PuuDno-2017-225

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Tuloverolain mukaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle. Valtuuston on kuntalain mukaan päätettävä kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista viimeistään talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöverolain mukaan kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroa ei ole suoritettava:

 1. metsästä eikä maatalousmaasta;
 2. autiokirkosta, linnasta, linnoituksesta eikä luostarista;
 3. Suomen aluevalvontaan käytettävästä rakennuksesta tai rakennelmasta eikä muusta kiinteistöstä siltä osin kuin sitä käytetään puolustusvoimien tarpeisiin linnakkeena, sotilas-, lento- tai laivastotukikohtana, tutkimus- tai koelaitoksena, varastona tai varikkona;
 4. vesialueista.

Kiinteistöveroa ei ole myöskään suoritettava kiinteistöstä siltä osin kuin sitä käytetään:

 1. torina, katuaukiona, katuna, rakennuskaavatienä, yleisenä tienä, yleisen raideliikenteen väylänä tai yleisen lentokentän kiitotienä;
 2. evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tai muutin asianomaisella luvalla perustettuna hautausmaana, jollaisena ei kuitenkaan pidetä yksityistä hautasijaa.

Kunnan ei ole suoritettava veroa omalla alueellaan omistamistaan kiinteistöistä.

Kiinteistövero määrätään eduskunnan säätämien raja-arvojen sisällä. Raja-arvot ovat seuraavat:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93 – 2,00
 • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,41 – 0,90
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,93 – 2,00
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti: 2,00 – 6,00.

Kunta voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä 0,00 - 2,00.

Kunta voi määrätä veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä 0,93 - 3,10. Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Vuodelle 2017 valtuusto on määrännyt seuraavat veroprosentit (suluissa ensin Etelä-Savon ja tämän jälkeen koko maan kuntien veroprosenttien väestöpainotettu keskiarvo):

 • kunnan tuloveroprosentti: 20,00 (21,15; 19,91)
 • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95 (1,20; 1,06)
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 (0,55; 0,49)
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 (1,18; 1,15)

Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että sekä kunnallis- että kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2017 tasolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2018 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

 • kunnan tuloveroprosentti: 20,00
 • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08

 

Keskustelun kuluessa jäsen Antti Kasanen ehdotti, että kunnan tuloveroprosenttia alennetaan 19,75.
Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.


 

Päätös

Hyväksyttiin palvelujohtajan ehdotus.

Tiedoksi

Verohallinto, Kuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.