Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Johtajasopimuksen hyväksyminen

PuuDno-2017-4

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä lakisääteinen johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristitilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa vain yleisellä tasolla, jotta kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva ovat yhdessä valmistelleet johtajasopimuksen, joka on liitteenä.

Johtajasopimuksessa käsitellään mm. kunnanjohtajajan tehtävät, painopistealueet, työn arviointi, yhteistyö kunnanjohtajan ja luottamushenkilöjohdon kesken sekä palvelusuhteen ehdot.

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, Kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Puumalan kunnanhallituksen ja vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan välisen johtajasopimuksen liitteen mukaan.

Niina Kuuva ja palvelujohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Niina Kuuva osallisuusjäävi, palvelujohtaja Anne Julin palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Niina Kuuva

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00