Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Urheilukentän saneeraus

PuuDno-2020-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Rakennushankkeessa Puumalan urheilukentän juoksuratojen pinnoitteet ja ratojen reunakiskojet uusitaan, samoin sisäkentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoitteet alusrakenteineen. Myös hyppy- ja heittolajien suorituspaikat uusitaan tai korjataan. Novotan-pintaiselle alueelle maalataan muiden rajamerkintöjen lisäksi noin 50 metrin pituiset juoksuradat pariharjoittelua varten.

Vanhat pintarakenteet, myös Novotanin alla oleva huonokuntoinen asfaltti, puretaan pois ennen uusia rakenteita. Juoksuratojen pintaan tulee 50 mm paksuinen punamurske. Toimenpiteet on kokonaisuudessaan kuvattu hankkeen työselostuksesta, joka on oheismateriaalina.

Urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon korjaukseen on Puumalan kunnanvaltuusto päättänyt myöntää 300 000 euron investointimäärärahan. Hankkeelle on haettu vuoden 2019 puolella valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Talousarviossa koko urheilukentän kunnostushankkeen aluehallintovirastolta saatavaksi valtionavustukseksi arvioitiin 100 000 euroa. Aluehallintovirastolta saatiin 18.5.2020 päätös 70 000 euron avustuksesta.

Urheilukentän korjaustöistä pyydettiin tarjoukset kahdeltatoista paikalliselta, pääasiassa maansiirtoalan yritykseltä. Määräaikaan 19.5.2020 mennessä tarjouksia saatiin vain yksi. Tämä tarjoushinta ylitti julkisia hankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon, joka on rakennushankkeissa 150 000 euroa.  Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa eli kansallisissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kohteen hankintamallissa, avoimessa menettelyssä, kaikki halukkaat voivat hankintalain mukaan tehdä tarjouksen, mikäli hankinnan arvo ylittää 150 000 euroa. Kilpailutus tapahtuu julkaisemalla hankinnasta ilmoitus kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) siten, kuin siitä on erikseen asetuksella säädetty ja kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymissä ilmoituslomakkeissa edellytetty.

Hankinta voidaan keskeyttää myös, mikäli hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Edellä kuvatuista syistä urheilukentän korjaustyöurakan hankinta tulee keskeyttää. Hankintayksikkö eli kunta ei voi tehdä yli 150 000 euron arvoista hankintaa ilman hankintalain vaatimaa kansallista kilpailutusta. Keskeyttämisperusteeksi riittää myös se, että tarjouksia on ainoastaan yksi.

Hanke kilpailutetaan kesäkuun aikana asianmukaisesti edellä mainitulla tavalla ja päätös hankinnasta tehdään kesä-heinäkuun vaihteessa. Rakentamisen alkuperäiselle aloitusajankohdalle 27.7.2020 ei näyttäisi siten tulevan viivettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää keskeyttää urheilukentän korjaustyön urakkahankinnan esittelytekstin perustein ja kilpailuttaa kohteen uudelleen kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

28.5.2020 keskeytetty Puumalan urheilukentän korjaustyön urakkakilpailutus on ollut esillä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2.6.-22.6. 2020.

Maanantaihin 22.6.2020 klo 14.00 mennessä saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja (oheismateriaalina) ja esitys urakoitsijan valinnasta esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää Puumalan kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän saneerauksesta hintaan 219 000,00 euroa, alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä tai estyneitä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän saneerauksesta hintaan 219 000,00 euroa, alv 0%.

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi

Päätös

Hyväksyttiin sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.

Esteellisyys

  • Laura Pitkonen

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen tai hankintaoikaisun johdosta muutettuun hankintapäätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).    

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumala kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

2    VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Hankintayksikön kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00