Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen voimaantulo

PuuDno-2017-173

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 24.9.2018 § 25 hyväksynyt 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen. Valtuuston päätös on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston asiointipisteessä 27.9.2018 klo 9:00 – 15:00 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi kunnallisvalitusta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitus 1 koskee kohteita 82, 83 ja 84 kiinteistöillä 623-433-3-133, 623-440-1-9 ja 623-430-1-80. Asia koskee kiinteistöjen 3-133 ja 1-9 loma-asunnon rakennuspaikkojen (2 kpl RA) muuttamista yhdeksi omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (1 kpl AO-1) kiinteistölle 1-80. Valituksessa vastustetaan rakennusoikeuksien siirtämistä sisäjärveltä ja saaresta Saimaalle. Valituksen tarkoittamat alueet on esitetty sijaintikartassa 1 ja liitekartoissa 2,3 ja 4. 

Valitus 2 koskee kohdetta 1 kiinteistöllä 623-416-3-38. Valituksessa vastustetaan kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnon rakennuspaikasta (RA) omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (AO-1) ja rakennusalueen laajentamista. Valituksen kohde on esitetty sijaintikartassa 5 ja liitekartassa 6.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § 1. mom mukaan "Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon."

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan siltä osin, mihin päätöksestä jätettyjen valitusten ei katsota kohdistuvan.

Voimaantulo ei koske seuraavia liitekartoissa esitettyjä valituksenalaisia alueita kiinteistöillä 623-433-3-133 (liitekartta 2), 623-440-1-9 (liitekartta 3), 623-430-1-80 (liitekartta4) ja 623-416-3-38 (liitekartta 6).

Kunnanhallitus määrää kunnanvaltuuston 26.8.2002 § 56 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan mukaiset loma-asunnon rakennuspaikat (RA) kiinteistöillä 623-433-3-133 ja 623-440-1-9 MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon.

 

Valtuuston  II vpj. Martti Laine, jäsenet Olli Luukkonen ja Antti Kasanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 12.2.2020 antanut päätöksen kaavavalituksiin koskien Puumalan itäosien yleiskaavan päivitystä. Hallinto-oikeuteen oli jätetty kaksi valitusta, ja hallinto-oikeus hylkäsi molemmat valitukset.

Toisen valituksen (edellä mainittu valitus nro 1) osalta on pyydetty valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta kiinteistöön 623-416-3-38 kohdistunut kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kunnan harkinnassa. Kaavapäätöksen täytäntöönpanoa koskeva päätös on annettava tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kunnanhallitus on 26.11.2018 § 154 päättänyt, että kaavamuutos tulee voimaan, pois lukien ne kiinteistöt, joihin valitukset kohdistuivat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan kiinteistön 623-416-3-38 osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimisto, korkein hallinto-oikeus, valituslupaa hakeneet.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.