Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Yhtenäiskoulun pihasuunnitelma

PuuDno-2017-142

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan lähiliikuntapaikka – hankkeessa kunta rakennuttaa kahden vuoden aikana lähiliikuntapaikan Puumalan Yhtenäiskoulun piha-alueelle. Puumalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.2.2016 oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lähiliikuntapaikan rakentamista koskevat tarkemmat suunnitelmat sen jälkeen, kun Aluehallintovirastolta on saatu myönteinen päätös valtionosuudesta. Aluehallintovirasto on myöntänyt kunnalle koko hankkeeseen 66 000 euroa.

Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2016 rakennettiin piha-alueelle monitoimiareena. Toisen vaiheen toteutukselle on vuodelle 2017 varattu 120 000 euroa.

Puumalan lähiliikuntapaikkahankkeen toinen vaihe on määrä toteuttaa kesällä 2017. Syksyllä 2016 valmistuneen monitoimiareenan rinnalle rakennetaan tässä hankkeessa monipuolisia leikkimiseen ja liikkumiseen kannustavia alueita eri-ikäisille käyttäjille. Toteutus sijoittuu Yhtenäiskoulun pihapiiriin ja se on vapaassa käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Lähiliikuntapaikan toivotaan palvelevan laajaa käyttäjäryhmää ja tuovan kuntaamme uutta vetovoimaa.

Toteutus on kilpailutettu keväällä 2017 ja tekninen lautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouksessaan 6.4.2017.

Lähimmäksi eteläistä sisäänkäyntiä sijoitetaan Kompanin Icon-sarjan interaktiiviset leikki/liikuntalaitteet. Niiden vaatiman turva-alueiden vuoksi puretaan lipputankojen läheisyydestä nurmikkoalue, joilla sijaitsevat isot kivet kärrätään toisaalle. Nykyinen päärynäpuukukkula jää koskemattomaksi.

Kevyen liikenteen väylän varrella oleva muurilla rajattu pensasalue jää paikoilleen, samoin kukkulat ja niiden ympäristössä olevat puut. Keskimmäisen kukkulan eteläpäähän asennetaan uusi rinneliukumäki. Kukkulat ovat toimineet käyttäjien mukaan mm. oivina talviliikuntapaikkoina, eikä niistä haluta luopua. Ne jäsentävät piha-aluetta pienempimittakaavaisemmaksi luomatta kuitenkaan turhia katvealueita. Uudet keinut sijoittuvat kahden puolen kenttäalueen koulun puoleista laitaa, vitoskeinu sen pohjoiskulmalle ja linnunpesäkeinu eteläpuolelle. Nämäkin keinualueet sijoitetaan siten, että istutettuja puita ei tarvitse poistaa.

Vitoskeinualueen viereen, lähemmäksi urheiluhallia, sijoittuu ulkoliikunta-alue turva-alustoineen. Sille rakennetaan esteetön käynti urheiluhallin pysäköintialueen suunnasta. Nykyinen pesäpallokenttä naisten kentän mitoituksellaan sopii entiselle alueelleen. Paikoitusta koulun välittömään pihapiiriin ei sallita, luonnollisesti huollon ja pelastusajoneuvojen kulkua ei estetä. Lisää toivottuja parkkipaikkoja rakennetaan oppilasasuntolan pohjoispäätyyn sekä ns. opettajien parkkipaikkojen yhteyteen. 2,8 metrin levyisiä parkkipaikkoja tulee lisää yhteensä neljätoista.

Raskastekoiset istuinryhmät vaihdetaan kevyempiin malleihin kesällä 2017. Myös sadevesien poisjohtamista syksytorvista korjataan kesällä 2017 ja samalla asfaltoidaan osittain piha-aluetta. Laajemmille piha-asfaltoinneille ja aluevalaistuksen uusimiselle on tarkoitus varata määräraha vuodelle 2018. 

Liitteenä on suoritettavia toimenpiteitä selventävä asemapiirros mittakaavassa 1:500.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä selostusosassa ja liitteessä esitetyt suunnitelmat koulun pihaympäristön muutostöille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teknisten palvelujen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat