Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen ja kunnan muiden ilmoitusten julkaiseminen

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 94 §:n mukaan "valtuuston kokouskutsu on lähetettävä neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä."

Puumalan kunnan hallintosäännön 52 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain 108 §:n mukaan "kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

1) Valtuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään postitse sekä sähköpostilla vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, valtuutetuille, jokaisen puolueen ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä sähköpostilla tarkastuslautakunnan jäsenille. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Lisäksi valtuuston kokousaika ja -paikka sekä käsiteltävät asiat ilmoitetaan kokousta edeltävässä Puumala-lehdessä, edellyttäen, että se on teknisesti ja lehden ilmestymispäivä huomioonottaen mahdollista.

2) Kunnan muut ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivujen lisäksi ilmoittavan toimielimen tai viranhaltijan harkinnan mukaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat