Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kyläyhdistysten kohdeavustukset 2017

PuuDno-2017-78

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Maaseutupalvelujen talousarviossa on vuodelle 2017 varattu kyläyhdistysten kohdeavustuksiin 2000 euroa.

Kohdeavustuksia voidaan maksaa vain rekisteröityneille kyläyhdistyksille ja ne maksetaan hyväksyttyjä kuitteja vastaan enintään myönnettyyn määrään asti.

Kohdeavustusten haku päättyi 19.5.2017.

Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 3 kpl:

Hurissalon kyläyhdistys ry, 1600 €:

- Astioiden, pakastimen ja tennismailojen hankintaan

Puumalan Veskansan kylät ry, 2000 €:

- Nettisivujen ylläpito
- Talvitapahtuma 19.2., avoimet kylät -päivä 10.6., saaristolaispäivä 15.7.
- Saaristopäiviin osallistuminen 5.-6.6.

Lieviskän kyläyhdistys ry., 400 €:

- Ilmoitustaulujen kunnostus
- Venepaikkojen merkintä
- Ilmoituskulut

Kohdeavustusta haettiin yhteensä 4 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:

Hurissalon kyläyhdistys ry 800 €
Puumalan Veskansan kylät ry 900 €
Lieviskän kyläyhdistys ry 300 €

Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava maaseutupalveluihin 30.12.2017 mennessä.

Valtuuston II vpj. Olavi Kietäväinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hurissalon kyläyhdistys ry., Veskansan kylät ry., Lieviskän kyläyhdistys ry.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat