Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kotiniemen tontin nro 1 myyminen korttelista 220

PuuDno-2017-115

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.3.2009 § 25 valtuuttanut kunnan­hallituksen päättämään kunnan omaisuuden myynnistä. Kunnanhallitus päättää kauppahinnan hyväksymisestä ja muista kaupan ehdoista kunkin myytävän kiinteistön, tontin, osakehuoneiston ja osakkeiden osalta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2009 § 111 päättänyt Kotiniemen asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun. Mikäli samalle tontille ilmaantuu useampia varaajia, suoritetaan varaajien kesken arvonta. Arvonnan suorittaa kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Kirjallisen varauksen yhteydessä on varaajalta tiedusteltu rakentamisen ai­kataulua ja varaajan mahdollista paikkakunnalle muuton ajankohtaa.

Kauppaan kuuluu ehto rakentamisvelvoitteesta: Varsinaiset omakotitalon rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta, muussa tapauksessa kauppa raukeaa.

Kunnanhallitus on päättänyt korttelin 220 tontti nro 1 pohjahinnaksi 5.000 €.

Kotiniemen asemakaavan korttelin 220 tontista 1 on jätetty 25.4.2017 päivätty 5.000 €:n tar­jous. Tontille aloitetaan omakotitalon rakentaminen vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 25.4.2017 jätetyn 5.000 €:n tarjouksen Kotiniemen asemakaavan mukaisesta korttelin 220 tontista 1. Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä liittee­nä olevan kauppakirjan Puumalan kunta / ostaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat