Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen valinta

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perusopimuksen 2. luvun 4 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Perussopimuksen 5 §.n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen (kotikunta, äänioikeus, ja ei holhouksen alainen). Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä), eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta voidaan varmistaa toimielinten kokonpanojen lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita toimikaudekseen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat