Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen jäsenen valinta

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 10 §:n mukaan "jäsenkunnat valitsevat edustajansa kuntien edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2.500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edustajalla yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja".
Kuntien edustajainkokous valitsee perussopimuksen 11 §:n mukaan jäsenkuntia edustavan maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäsenkuntien kunnan valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nyt alkava maakuntavaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa maakuntauudistuksesta johtuen. Uuden 1.1.2019 aloittavan maakunnan ensimmäiset maakuntavaalit pidetään keväällä 2018.

Maakuntavaltuuston valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valitessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa samaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti".
Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja maakunnan liiton ylimmässä päättävässä toimielimessä. (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17 a§).

Olisi suotavaa, että edustajainkokouksen edustajat olisivat mahdollisuuksien mukaan samoja henkilöitä, joita puolueet esittävät maakuntavaltuuston jäseniksi.

Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on noudatettava maakuntavaltuuston kokoonpanon osalta.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Maakuntavaltuustoon kuntavaalien 2017 tulosten perusteella edustajia saavat poliittiset puolueet ovat neuvotelleet maakuntavaltuuston paikkajaosta ottaen huomioon jäsenkuntien paikkamäärän, kuntavaalien tuloksen sekä tasa-arvolain määräykset. Maakuntahallituksen 24.4.2017 asettaman työryhmän neuvottelujen tulos:

Puumala: Valtuustopaikat Puolue Sukupuoli
Valtuutettu 1 kesk mies
Varavaltuutettu 1 kesk nainen

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita toimikaudekseen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat