Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Lunastusoikeus Suur-Savon Osuuspankin osakkeisiin Puumalan OP-Kulma Oy:ssä

PuuDno-2018-42

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Suur-Savon Osuuspankki on ilmoittanut 16.10.2018 Puumalan OP-Kulma Oy:n hallitukselle ja osakkeenomistajille, että se myy osakkeensa Ristiina Group Invest Oy:lle. Luovutuksen kohteena on 2 liikehuoneistoa, pankkihuoneisto, kokoustilat, toimistohuoneisto ja neljä asuntoa. Ilmoitus lunastuksenalaisesta saannosta on liitteenä. Liite on salainen perustuen Lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621), 24 §, kohta 17.

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää kirjallinen lunastusvaatimus yhtiön hallitukselle viimeistään 16.11.2018.

Yhtiöjärjestyksen mukaan lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta.

Oheismateriaaleina ovat OP-Kulman tilinpäätös vuodelta 2017, talousarvio vuodelle 2018, luettelo vastikkeista, yhtiöjärjestys ja korjausselvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei Puumalan kunta käytä lunastusoikeutta Suur-Savon Osuuspankin osakkeisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan OP-Kulma Oy, Suur-Savon Osuuspankki, Ristiina Group Invest Oy 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00