Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Lausunto kaapelin asentamisesta Lietveteen Hurissalon ja Rokansalon välille

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Puumalan kunnan lausuntoa lupa-asiassa Dnro ISAVI/639/2018 koskien valokuitukaapelin laskemista Lietveteen Hurissalon ja Rokansalon välille. Hankkeen suunniteltu toteutus on syksyllä 2018.

Lupahakemuksen mukaan hanke ei merkittävästi heikennä niitä alueen luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura2000-verkostoon. Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue. 

Hankkeella ei ole haitallisia ympäristö- tai vesistövaikutuksia, eikä se vaikuta maa-alueen luontoarvoihin. Kaivuutyöt voivat aiheuttaa väliaikaista veden samentumista rantautumiskohteissa. Rakentaminen ei sijoitu saimaannorpan pesimäaikaan, eikä näin ollen aiheuta häiriötä pesimiselle.

Rantanousupaikkoja lukuun ottamatta, vesialueella ei suoriteta minkäänlaisia kaivuutöitä. Kaapelilasku on verrattavissa tavanomaiseen vesiliikennöintiin, eikä häiritse esimerkiksi lintujen pesintää. Rantarakenteiden osalta kaivuumassat jäävät hyvin vähäisiksi. Rannoilla järven pohjasta nostettu kaivuumassa asetetaan putkien asentamisen jälkeen takaisin kaivuu uraan. Kaivuu ura vaihtelee putkien määrästä riippuen, ja on noin 40-100 cm leveä sekä 70 cm syvä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Puumalan kunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen Aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.