Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman luonnoksesta

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jäsenkunnilta lausuntoa vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmasta. 

Essoten hallituksen hyväksymä (hallitus 11.10.2018 § 194) vuoden 2019 talousarvioesitys on noin viisi miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio tasapainotetaan erillisellä talous- ja muutosohjelmalla, jonka toimenpiteet ovat Essoten mukaan valmisteilla. Pääosa muutostoimenpiteistä päätetään syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana ja talousarviota muutetaan vastaavasti, jotta tasapaino saavutetaan suunnitelmakauden aikana. Kuntalaissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarviovuosi 2019 on kuntayhtymän kolmas toimintavuosi. Kuntayhtymän talousarviokehyksen lähtökohtana on kuntien kanssa kesäkuussa sovittu 1,7 % kuntalaskutuksen kasvu. Muut kuntayhtymän tulot eivät kasva. Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat tiukat, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän.

Vuoden 2018 tehty palkkaratkaisu lisää henkilöstökuluja 1,9 % vuonna 2019 ja vuoden 2018 osalta palkkaratkaisu oli merkittävästi oletettua kalliimpi. Vuoden 2018 talousarviota on valtuuston päätöksellä 27.9.2018 § 37 muutettu viisi miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mistä johtuen erilaisia muutostoimenpiteitä on käynnistetty mm. henkilöstön osalta.

Kuntayhtymän valtuustoseminaari käsitteli talousarviolinjauksia 27.9.2018. Talousarvio ei sisällä toiminnan laajennuksia tai uusia tehtäviä. Kuntayhtymän hallituksessa talousarvio oli ensimmäisen kerran 11.10.2018, mutta varsinaisesti hallitus käsittelee talousarviota marraskuussa kunnilta saatujen lausuntojen jälkeen.

Essoten talousarvioehdotuksen mukaan Puumalan kunnan jäsenkuntalaskutus on vuodelle 2019 yht. 9 254 700 euroa. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 on oheismateriaalina.

Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman luonnoksesta seuraavaa:

  1. Terveys- (etenkin lääkärin vastaanotto) ja sosiaalitoimenpalvelut, kotihoidon palvelut, asumispalvelut, päivätoiminta ja omaishoidon tukeminen sekä ensihoito on järjestettävä ensisijaisesti paikallisesti lähipalveluna. Palvelujen tehostaminen ei saa tarkoittaa yksiselitteisesti palvelujen keskittämistä. 
  2. Neuvottelukunta on toistuvasti pyytänyt kuntayhtymältä ajantasaisempaa ja luotettavaa talouden ja toiminnan raportointia. Raportointi on saatettava kuntoon toimintavuoden 2019 aikana. Puumalan osalta on toiminut hyvin epävirallisempi vastuualuekohtainen yhteenveto, jossa vastuualueiden esimiehet ovat koonneet toteutuneet toiminnalliset ja henkilöstöresursseissa tapahtuneet muutokset.
  3. Jäsenkuntalaskutuksen ennustettavuutta on parannettava.
  4. Taloussuunnitelman mukaan Essotella tulee olemaan kertynyttä alijäämää vuonna 2021 yht. 22,7 miljoonaa euroa. Alijäämien kattaminen tulee perussopimuksen mukaan kuntien maksettavaksi. Tämä aiheuttaa kunnille erityisen haasteen, koska näköpiirissä on väestöpohjan oheneminen joka kunnassa eikä valtionosuuksiin ole odotettavissa ainakaan kasvua. 
  5. Yhtenä Essoten tuottavuustoimena mainitaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksien laajentaminen. Etähoitaja ja etälääkäripalveluiden kehittämistä on syytä vahvistaa paikallistasolla. Kehittämisessä on huomioitava käyttäjälähtöisyys ja kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka hyvin he osaavat käyttää digitaalisia palveluja. Heikkoudet digitaidoissa eivät saa muodostua palveluiden saavutettavuuden esteeksi.
  6. Etelä-Savon maakunta sai 6 miljoonaa euroa henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakassetelin pilotointiin. Puumalan kunta on edelleen kiinnostunut toimimaan valinnanvapauden pilottialueena. Perusteina ovat kunnan ikärakenne, mikä asettaa erityiset haasteet sosiaali- ja terveyspalveluille. Saaristokunnassa palvelujen saavutettavuus on myös haaste. Yli 94 % kunnan 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan, kun vastaava luku koko Etelä-Savossa on 91 %.
  7. Essoten vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 175 henkilöllä ja määräaikaiset 11 henkilöllä. Valtaosa vakituisesta henkilöstöstä on varmasti aivan perustellusti sijoittunut perhe- ja sosiaalipalveluihin, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin sekä terveyspalveluihin ja näin on paikattu henkilöstövajetta. Suurelta osin henkilöstölisäystä selittää muutoin henkilöstöpalvelut, joihin vakinaisia on tullut lisää 48 henkilöä. Kysymys kuuluukin, onko huomattavat lisäykset olleet perusteltuja aikana, jolloin kuntayhtymän toimintaalueen väkimäärä on sitävastoin laskenut. 
  8. Yhtenä toiminnallisena tavoitteena esitetään, että kotikuntoutus integroituu osaksi kotihoitoa tiiviimmin. Kotikuntoutuksen käynneissä tavoitellaan 20 %:n lisäystä ja samalla lähikuntoutuspaikkoja vähennetään. Kotikuntoutuksen onnistuminen vaatii toimintakulttuurin muutosta kotihoidossa. Kunta pitää tärkeänä jaksohoitopaikkojen säilymistä Puumalassa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.