Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kunnanvaltuuston kokouksen 24.9.2018 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2018-25

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 24.9.2018 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 21 Päiväkodin johtajan tehtävien uudelleenjärjestely
- tiedoksi päiväkodinjohtaja, palvelujohtaja, päiväkodin laskutusten toimistosihteeri, talous- ja palkkahallinto

§ 22 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut
- tiedoksi valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, tarkastuslautakunta, esimiehet, talous- ja palkkahallinto, asiointipiste

§ 23 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2017 arviointikertomukseen
- merkittiin tiedoksi

§ 24 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017 ja hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2018
- merkittiin tiedoksi, tiedoksi esimiehet

§ 25 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen
- päätös liitteineen Etelä-Savon ELY-keskus
- tieto päätöksestä ja lausuntojen vastineet lausunnon antajille (4 kpl)
- tieto päätöksestä ja muistutusten vastineet tiedoksi muistutusten tekijöille (7 kl)
- kuulutus päätöksestä Puumala-lehdessä 4.10.2018 sekä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.puumala.fi
- tiedoksi teknisten palvelujen toimiala

§ 26 Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos tilalle Pitkäsaari 623-410-1-41
- päätös liitteineen Etelä-Savon ELY-keskus
- tieto päätöksestä lausunnon antajille (2 kpl)
- tieto päätöksestä liitteineen tilan omistajalle
- kuulutus päätöksestä Puumala-lehdessä 4.10.2018 sekä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.puumala.fi
- tiedoksi teknisten palvelujen toimiala

§ 27 Paloaseman muutos- ja korjaustöiden lisämääräraha
- tiedoksi teknisen palvelujen toimiala, talouspalvelut

§ 28 Ilmoitusasiat
- merkittiin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.