Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Sopimuksen hyväksyminen Etelä-Savon tietosuojayhteistyöstä

PuuDno-2018-114

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon kunnat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala sekä kaupungit Mikkeli ja Pieksämäki ovat sopineet tietosuojayhteistyöstä. Yhteistyösopimus koskee 24.5.2016 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojavastaavan tehtävää ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten toimeenpanoa sopimuskunnissa. Yksi keskeisistä tehtävistä on henkilötietojen käsittelijöiden tietosuoja- ja tietourvaosaamisen lisääminen. 

Sopimuksessa Etelä-Savon tietosuojayhteistyöstä määritellään seudullisen tietosuojavastaavan tehtävien sisältö ja edellytykset. Tietosuojavastaava toimii kaikkien sopimuskuntien tietosuojavastaavana. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.11.2017 perustanut tietosuojavastaavan viran. Sopimuskunnan tulee nimittää tietosuojatyöryhmä sekä sille puheenjohtaja. Puumalan kunta on 27.11.2017 kokouksessaan nimennyt tietosuojatyöryhmän. Puumalan tietosuojatyöhmässä on hallintopalvelujen vastuuhenkilöinä Annakaisa Arilahti ja Anne Valtonen, hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilönä Piia Hanhisalo sekä teknisten palveluiden vastuuhenkilönä Maiju Hallivuo. Ryhmä on valinnut puheenjohtajaksi Annakaisa Arilahden.

Tietosuojayhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa vuosittain vähintään kolme kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua. Sopimuksen kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa. Vuodelle 2018 kustannukset ovat Puumalan kunnan osalta n. 1.050 euroa. 

Kunnista osalla on jo käytössään tietosuojan ja tietoturvan oppimisympäristö tukemassa tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen lisäämistä. Puumalan kunta on mukana seudullisesti hankittavassa tietosuojan ja tietoturvan oppimisympäristön hankinnassa Navicre Oy:ltä. Puumalan kunnan osuus kolmen vuoden sopimuksesta on yhteensä n. 2.830 euroa. Lisäksi on mahdollisuus 2 v. optioon. 

Sopimus Etelä-Savon tietosuojayhteistyöstä on liitteenä. 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

  1. Puumalan kunnan tietosuojavastaavan tehtävää hoitaa 1.1.2018 alkaen Mikkelin kaupungin tietosuojavastaava,
  2. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Etelä-Savon tietosuojayhteistyöstä sekä 
  3. hyväksyy tietosuoja- ja tietoturvan oppimisympäristön hankinnan Navicre Oyltä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin tietosuojavastaava

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00