Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Puumalan reitistöjen hankehakemus

PuuDno-2018-115

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan alueella sijaitsee useita eri vaiheissa ja eri vuosina toteutettuja reittejä niin maalla kuin vesillä. Osa reiteistä on valmiita reittejä, joista on tehty joko suulliset tai kirjalliset sopimukset maanomistajien kanssa, reiteillä on opasteet ja myös ylläpidosta on sovittu. Osalla reiteistä on puolestaan alustavat suunnitelmat olemassa, on tehty esiselvitys ja maanomistajien kanssa neuvoteltu, mutta reitin perustaminen tarvitsee ulkopuolista resurssia. Muutama reitti on suunnitteluvaiheessa.

Tarve hankkeelle on tullut paikallisten yhdistysten ja yritysten aloitteesta. Reittejä tulisi kehittää näkyväksi, yhtenäiseksi ja käyttäjälähtöiseksi kokonaisuudeksi, jota olisi helppo markkinoida paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille. Jo olemassa olevien reittien päivittäminen on tarpeen, jotta esim. Geopark-kohteet tulisivat näkyviksi ja aluetta pystyttäisiin tulevaisuudessa markkinoimaan geopuistona. Hyvien ja käyttäjäystävällisten reittien avulla Puumalan matkailu voi nousta uudelle tasolle ja ympärivuotinen matkailu pääsee kehittymään.

Hakija (Puumalan kunta) on päätynyt hakemaan kehittämishanketta selvityksen toteuttamiseen, sillä kunnalla tai paikallisilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta tehdä tilannekartoitusta, reittien koontia, neuvotteluja maanomistajien kanssa, investointisuunnitelmia ja verkkoalustan luontia ilman lisätyöpanosta ja ulkopuolista resurssia. Ilman suunnitelmallista reitistöjen kehittämistyötä reittien kunnostus ja rakentaminen jäävät puolestaan yksittäisiksi toimiksi. Hankkeen tavoitteena on edistää yhtenäisen pyöräily-, patikointi- ja melontareitistön rakentumista, mikä liikuttaisi matkailijoita, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Reitit ovat tärkeitä kannustimia niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaisten terveyden edistämisessä liikunnan kautta. Reittejä tarvitaan Puumalassa mm. patikointiin, retkeilyyn, kiipeilyyn, pyöräilyyn, melomiseen, veneilyyn, matkailun oheispalveluiksi, hiihtoon ja lumikenkäilyyn.

Reitistöjen kehittämistä aiotaan tehdä kaksivaiheisena kokonaisuutena, joista nyt haettava hanke toteuttaa ensimmäistä osaa. Hankkeen käynnistyttyä ja reitistön rakentamiskustannusten selvittyä priorisoidaan kohteita ja haetaan yleishyödyllistä investointihanketta, jonka tarkoituksena on kunnostamis- ja perustamistoimenpiteiden suorittaminen. Kehittämis- ja investointihankkeiden on syytä toteutua osittain samanaikaisesti. 

Kehittämishanketta hallinnoi Puumalan kunta ja hanketta tekemään palkataan työntekijä sekä osa palveluista hankitaan ostopalveluna. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 39 000 euroa. Hanketta haetaan Manner-Suomen maaseuturahastosta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Esiselvityshankkeessa ELY-keskuksen tuki voi olla maksimissaan 100 %.

Hankesuunnitelman luonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hakea hanketta liitteen mukaisesti ja valtuuttaa vs. kunnanjohtajan tekemään siihen tarvittavia muutoksia ja täydennyksiä.

Valtuuston I varapj. Erkki Luukkonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Merja Tuomainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.