Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierros

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-​Savon maakuntaliitto on kutsunut 19.4.2018 (sähköpostikutsu) kuntien edustajat keskustelemaan maakunnan keskeisistä kehittämislinjauksista.

Maakuntaliitto ja ELY-​keskus ovat käyneet vuosittain maakunnan kuntien kanssa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän neuvottelukierroksen.

Maakuntauudistuksen myötä toimeenpanosuunnitelmasta ei enää säädetä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavassa laissa. Sen sijaan uutena menettelynä lakiin on kirjattu työ-​ ja elinkeinoministeriön johtama alueiden kehittämisen keskustelu,​ jossa maakunta ja ministeriöt keskustelevat maakunnan keskeisistä kehittämiskokonaisuuksista ja kehittämisen haasteista sekä mahdollisuuksista.

Neuvottelukierroksella kartoitetaan tulevan syksyn aluekehittämisen keskusteluun nostettavia kehittämiskokonaisuuksia sekä muita maakunnan ja kuntien kannalta tärkeitä yhteisiä kehittämiskohteita.

Tilaisuudessa kerrotaan aluekehitys-​ ja kasvupalveluasioiden valmistelusta maakuntauudistuksessa ja kirjataan kuntien/kaupunkien näkemyksiä jatkovalmistelun evääksi.

Etelä-​Savon seutukierroksen Enonkoskella pidettävä tilaisuus on perjantai 01.06.2018,​ 09.00-​12.00,​ Enonkosken kunnanvirasto,​ Enonkoskentie 3T,​ Valtuustosali.

Tilaisuuden ohjelma:
Avaus,​ seudun edustaja
Lähtökohdat

  1. Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne alustus,​ keskustelu ja kuntien evästykset
  2. Kuntien keskeiset kehittämisasiat 2019-​2020,​ alustus,​ keskustelu ja kuntien evästykset

Yhteenveto ja kiitokset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajansa maakuntaliiton seutukierrokselle.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi maakuntaliiton seutukierrokselle valtuuston pj. Unto Pasasen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00