Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Edustajan nimeäminen Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmään

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti käynnistää maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen 23.4.2018. Samalla maakuntahallitus päätti perustaa Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän ja kutsua edustajanne työryhmään. Työryhmän tehtävänä on ohjata suunnitelman laadintaa. Tavoitteena on, että liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmis syksyllä 2019. 

Hallituksen päätöksen mukaisesti työryhmään kutsutaan edustajat seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon kunnat, Liikennevirasto, Pohjois-Savon ELY, Etelä-Savon ELY, Etelä-Savon kauppakamari, Linja-autoliitto, Taksiliitto, Suomen kuorma-autoliitto, Ficom, Finnet liitto, Liikenneturva, ESSOTE, SOSTERI. Maakuntahallituksesta työryhmään osallistuu hallituksen puheenjohtajisto. 

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Puumalan kuntaa pyydetään nimeämään edustaja Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmään ja ilmoittamaan edustajan nimi ja yhteystiedot 1.6.2018 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajan maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöryhmään. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöryhmään tekninen johtaja Kimmo Hagmanin ja varaedustajaksi maakäyttöteknikko Merja Tuomaisen.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto/ Marko Tanttu, valittu edustaja, talouspalvelut/palkat.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00