Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Yhteyslauttaliikennöinti Lintusalon ja Hurissalon välillä kesällä 2017

PuuDno-2017-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus laativat Etelä-Savon maakuntaliiton avustamana v. 2013 selvityksen Lietveden rengastien kehittämisestä. Käytännössä rengastiellä tarkoitetaan erityisesti matkailua tukevaa, polku- ja moottoripyöräilijöitä houkuttelevaa reittiä Saimaan Lietveden ympäri. Reitin varrella on merkittävä osuus Puumalan ravintola- ja matkailupalvelujen tarjonnasta.

Rengastie tukeutuisi muuten jo olemassa olevaan tieverkostoon, mutta Lintusalon ja Hurissalon saarien välillä ei ole tällä hetkellä tarkoitukseen sopivaa yhteysalusliikennettä.

Etelä-Savon pelastuslaitos on loppuvuodesta 2016 saanut Puumalaan sijoitettavan uuden öljyntorjuntalautan, ja tästä johtuen laitoksella ei ole enää päivittäistä käyttöä edelliselle Puumalassa sijainneelle alukselle, Norppa II:lle. Pelastuslaitos kuitenkin haluaa pitää aluksen edelleen reservissä merkittävämpiä tehtäviä silmällä pitäen.

Pelastuslaitos onkin tästä johtuen valmis tarjoamaan lauttaa Puumalan kunnalle edellä mainittuun yhteysliikennetarkoitukseen, edellyttäen, että lautta edelleen pysyy Pelastuslaitoksen omaisuutena, kunta vastaa lautan ylläpidosta, huollosta, katsastuksista ym. sekä niistä aiheutuvista kustannuksista, ja alus on reservissä Pelastuslaitoksen mahdollisia tehtäviä varten. Aluksen vuosivuokra olisi muodollinen 100 euroa.

Lautta soveltuu hyvin polku- ja moottoripyöräilijöiden kuljettamiseen, ja se voi ottaa nykyisin kerrallaan 10 matkustajaa. Miehistöstä toisella tulee olla suoritettuna kuljettajakirja ja toisella on oltava kansimiehen pätevyys. Lautta mahdollistaa luiskaa pitkin tapahtuvan siirtymisen lautalle, joten se soveltuu erinomaisesti juurikin polku- ja moottoripyörien kuljettamiseen.

Toiminta on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2017 ja toimintakausi olisi 1.6.-31.8. Lautta kulkisi Lintusalon ja Hurissalon välillä kerran päivässä suuntaansa. Itse liikennöinti kilpailutettaisiin, ja tarkemmat maihinnousupaikat selvitettäisiin yhdessä valittavan liikennöitsijän kanssa. Kunta vastaisi toiminnan kustannuksista ja saisi ylitysmaksuista kertyvät tuotot. Ensimmäiselle toimintakaudelle on laadittu alustava kustannusarvio, ja sen mukaan on realistista arvioida toiminnasta aiheutuvan noin 7000 euron nettokustannukset. Lautan kapasiteetti mahdollistaa kuitenkin liikennöinnin harjoittamisen siten, että tuotot kattavat kustannukset. Ensimmäisen toimintakauden kustannusarvio on laadittu noin 700 ylityksen perusteella.

Liite: toteuttamissuunnitelma ja vuokrasopimus
Oheismateriaali: tarjouspyyntöluonnos, kustannusarvio
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. Hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Norppa II-lautan vuokraamisesta Puumalan kunnalle
 2. Päättää liitteenä olevan toteuttamissuunnitelman mukaisesti pilotoida yhteysalusliikennettä Lintusalon ja Hurissalon välillä kesällä 2017,
 3. Oikeuttaa kunnanjohtajan suorittamaan toteuttamissuunnitelman mukaisen liikennöinnin kilpailuttamisen oheisen tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti, edellyttäen, että valittavan tarjouksen hinta ei ylitä kustannusarviossa esitettyä.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus päättää

 1. Hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Norppa II-lautan vuokraamisesta Puumalan kunnalle
 2. Päättää liitteenä olevan toteuttamissuunnitelman mukaisesti pilotoida yhteysalusliikennettä Lintusalon ja Hurissalon välillä kesällä 2017,
 3. Oikeuttaa kunnanjohtajan suorittamaan totetuttamissuunnitelman mukaisen liikennöinnin kilpailuttamisen oheisen tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus tekee päätökset toteuttamisesta myöhemmin. 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu ehdotus.

Valmistelija

 • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Yhteyslautta-aluksen liikennöinti kilpailutettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti helmikuussa 2017. Määräaikana saatiin yksi tarjous, jonka jätti henkilöyritys. Tarjouspyynnön mukainen hinta kesän 2017 liikennöinnille oli 9200 euroa.

Kunta ja tarjouksen jättänyt yritys ovat neuvotelleet liikennöinnistä tarkemmin, ja neuvotteluista on laadittu oheinen liite. Pääsääntöinen liikennöintiaika olisi näillä näkymin 15.6.-31.8.

Ennen liikennöinnin aloittamista on tarkoituksena myydä esimerkiksi paikallisille matkailuyrityksille lippuja lauttavälille yhdistettäväksi esimerkiksi heidän omiin tuotepaketteihin. Paikalliset matkailuyritykset Sahanlahti Resort, Okkolan Lomamökit, Koskenselkä ja Nestorinranta ovat sitoutuneet reitin markkinointiin omassa viestinnässään. Lisäksi kyseiset yritykset ovat jo sitoutuneet ostamaan omaan käyttöönsä joko myytäväksi tai muuhun käyttöön yhteensä 100 ylityslippua, mikä on noin 15 % ensimmäisen kesän budjetoidusta ylitysmäärästä. Vastaavaa menettelyä voitaisiin noudattaa myös muiden kiinnostuneiden yritysten kanssa.

Liitteenä solmittava sopimus ja sopimuksen liite. Oheismateriaalina liikennöinnistä jätetty tarjous.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. Hyväksyä jätetyn tarjouksen lauttayhteyden hoitamisesta, ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen liikenteen hoitamisesta liitteen mukaisin ehdoin.
 2. Päättää, että kesällä 2017 yhteysalustoimintaa harjoitetaan liitteessä esitetyllä palvelutasolla.
 3. Päättää, että yhteysvälin hinnoittelu on polkupyöräilijöiltä 10 euroa, moottoripyöriltä 15 euroa ja niiden mahdollisilta lisämatkustajilta 5 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen tehnyt yritys, tekninen johtaja, Etelä-Savon Pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00