Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.5.2017 alkaen

PuuDno-2016-120

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017. Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona järjestettävästä varhaiskasvatuksesta voidaan määrätä kuukausimaksu. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Lain 5 §:n mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat:

perheen koko, henkilöä tuloraja, euroa/kk korkein maksuprosentti
2 1 915 11,5
3 1 915 9,4
4 2 053 7,9
5 2 191 7,9
6 2 328 7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Mutta jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Puumalan kunnanhallituksen kärkitavoitteena on, että kunnan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheiden hyvinvointiin, tavoitteena saada lapsiperheiden suhteellinen osuus kasvuun.  Tämän vuoksi Puumalan kunnassa on valmistelu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja niin, että kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saisivat varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ilmaiseksi. Yli 20 tuntia viikossa olevasta varhaiskasvatuksesta perittäisiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti laskettu maksu läsnäolotuntien mukaisesti.

Käytännössä tämä toteutettaisiin niin, että

  • jokaiselle kuukaudelle lasketaan maksimi varhaiskasvatustuntimäärä (ao. kuukauden arkipäivät x 8 tuntia),
  • lapsen varhaiskasvatusajat kirjataan 4 tunnin, 6 tunnin tai 8 tunnin päivittäisiksi varhaiskasvatusajoiksi ja niistä lasketaan kuukausittainen tuntimäärä,
  • lapsen kuukausittaisesta kokonaistuntimäärästä vähennetään 20 tuntia viikossa (ao. kuukauden arkipäivät x 4 tuntia), jolloin saadaan lapsen varhaiskasvatustuntimäärä kuukaudessa,
  • lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti ja siitä varhaiskasvatustunnin hinta,
  • lapsen varhaiskasvatusmaksu on kertyneet varhaiskasvatustunnit kerrottuna varhaiskasvatustunnin hinnalla.

Sisarusalennukset huomioitaisiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

Sellainen perhe, jonka lapsi on varhaiskasvatuksessa joka arkipäivä kokopäiväisesti ja lapselle määräytyisi korkein maksu, maksaa tällä hetkellä vuodessa n. 3.200 €. Muutoksen myötä maksu puolittuisi ja vuosittainen varhaiskasvatusmaksu olisi n. 1.600 €.

Muutoksen myötä varhaiskasvatusmaksut vähenisivät vuoden 2017 talousarvioon nähden n. 17.500 €. Tälle tulojen alenemiselle on saatava valtuuston hyväksyntä.

Peruspalvelulautakunnassa esitettiin vuonna 2016, että lasten päivähoitomaksut muutettaisiin tuntiperusteisiksi. Tällainen muutos vaatisi hoitoaikojen sähköistä ilmoittamista ja varhaiskasvatuksen sähköistä päiväkirjaa. Tällaisen käyttöönottohinta on tarjouksen mukaan 8.000 €, jonka lisäksi tulevat projektityöstä (2 pv) ja koulutuksesta (3 pv) aiheutuvat matka-, matka-aika- ja majoituskulut sekä päivärahat, n. 2.000 €. Lisäksi käyttömaksut ovat 700 €/kk eli 8.400 €/vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että varhaiskasvatusmaksut määräytyvät, mikäli valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvioon varhaiskasvatusmaksujen vähentämisen, 1.5.2017 alkaen seuraavasti:

  1. Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ilmaiseksi. Yli 20 tuntia viikossa olevasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti laskettu maksu läsnäolotuntien mukaisesti.
  2. Lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.
  3. Sisarusalennukset huomioidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioon seuraavan muutoksen:

Varhaiskasvatuksen toimintatuloja vähennetään 17.500 eurolla eli toimintatulot ovat 17.830 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan tekemän päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioon seuraavan muutoksen:

Varhaiskasvatuksen toimintatuloja vähennetään 17.500 eurolla eli toimintatulot ovat 17.830 €.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.