Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tilinpäätös vuodelta 2016

PuuDno-2017-17

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee sisällyttää tilinpäätöksen yhteyteen konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan talous kehittyi vuonna 2016 edelleen positiivisesti. Toimintakate parani vuoteen 2015 verrattuna noin 550 000 euroa (3,6 %) ja alitti talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla. Merkittävämmin ulkoinen toimintakate parantui sosiaali- ja terveyspalveluissa, yli 400 000 euroa. Merkittävin syy tälle oli entisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (1.3. alkaen ESSOTE) ylijäämäpalautukset. Myös muissa toiminnoissa tapahtui maltillisempaa toimintakatteen laskua.

Positiivisesti toimintakate kehittyi myös esimerkiksi puunmyyntitulojen, kaavoitusmaksujen sekä vuokratuottojen kasvun johdosta. Sen sijaan omaisuuden myyntivoitot pienentyivät selvästi.  Myös esimerkiksi yhdyskunta- ja kiinteistöpalveluissa toimintakate heikkeni selvästi, syinä tähän kuitenkin osin esimerkiksi jätemaksujen alentaminen.

Verotulot putosivat lähes 500 000 eurolla, kun edellisvuonna verotulokasvu oli noin 750 000 euroa. Vain kiinteistöveron tuotto kasvoi, sekin alle prosentin verran. Yhteisöveron tuotto supistui, johtuen mm. kuntien jako-osuuden pienentymisestä. Eniten vähentyi kunnallisveron tuotto, tässä syynä v. 2015 merkittävät positiiviset oikaisuerät. Verotulot ylittivät kuitenkin kokonaisuutena budjettiarvion yli 350 000 eurolla, ja olivat yli 250 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2014. Valtionosuudet toteutuivat hieman budjetoitua paremmin, ja kasvoivat myös, tosin erittäin maltillisesti.

Kunnanhallituksen päätöksillä tilikaudelle kirjattiin 290 000 euron edestä lisäpoistoja. Tilikauden tulos parani silti edellisvuodesta noin 200 000 eurolla ja oli noin 1,6 miljoonaa euroa positiivinen.

Kunnan nettoinvestoinnit olivat viime vuosia maltillisemmat, noin 630 000 euroa. Tästä noin kolmasosa kului KOY Puumalan Haapaselän tehtyyn kiinteistökauppasopimukseen, ja loput jakautuivat yksittäisten rakennus- ja parannusinvestointien kesken.

Asukaskohtainen lainakanta putosi peruskunnan osalta alle 1000 euroon asukasta kohden, ja on pienempi kuin kunnan likvidit kassavarat. Kassavarat kehittyivät myös suotuisasti, mistä johtuen kunnan maksuvalmius kohosi yli 68 vuorokauteen. Myös taseen tunnusluvut kehittyivät positiivisesti: kunnan omavaraisuusaste nousi yli 80 prosenttiin (koko maa v. 2015: 60,2) ja suhteellinen velkaantuneisuus aleni 18,7 prosenttiin (koko maa 54,8 %).

Kuntakonsernin osalta tulos muodostui jopa paremmaksi kuin peruskunnan tulos, noin 1,8 miljoonaksi euroksi. Puumalan konsernilainakanta on tällä hetkellä noin 5,0 miljoonaa euroa, mikä tekee noin 2230 euroa asukasta kohden, ja on alle puolet koko maan keskiarvosta.

Erikseen on laadittu henkilöstöraportti. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämä -tilille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 613 475,54 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.