Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016

PuuDno-2016-46

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuodelle 2016 erillisen valvontasuunnitelman.

Toisen osan valvonnasta muodostaa säännöllinen sisäinen tarkkailu, jonka tulokset on esitetty liitteenä 1. Liite on salainen (julkisuuslaki 24 § 15. mom: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle.

Vuoden 2016 sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisista toimista Kuntamaisema-raportointi saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2016. Raportista saatiin hyvää kuvaa kunnan palvelujen järjestämisen kustannusrakenteesta.

Liikuntapaikkojen kehittämistä koskeva raportti ja suunnitelma käsiteltiin alkuvuodesta 2017.

Ympäristöriskien raporttia ei ole tehty, vaan se siirtyi vuodelle 2017.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä sisäisen valvonnan raportoinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.