Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sahanlahden kesäteatterin tukeminen

PuuDno-2017-78

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuninkaankartanon Kesäteatterin johtaja ja tuottaja Pauliina Hukkanen on anonut kunnalta 8000 euron avustusta kesällä 2017 käynnistyvän Sahanlahden kesäteatterin markkinointiin. Yrityksen tarkoituksena on järjestää kesällä 2017 yhteensä 14 esitystä.

Kulttuuripalvelujen toimesta on aiemmin myönnetty avustuksia mm. harrastajakesäteattereille. Yksittäisille ammattiteatteriesityksille tai muille kulttuuritapahtumille on tämän lisäksi annettu vähäistä sponsori-, markkinointi- ja työapua, tai tarjottu esimerkiksi tiloja käyttöön maksutta. Ammatillista teatteritoimintaa ei Hukkasen esittämässä laajudessa ole Puumalassa aiemmin ollut. Siltakemmakoita kunta tukee vuosittain yhteensä noin 8000 eurolla, sekä antamalla tämän lisäksi työapua.

Liitteenä kunnalle toimitettu anomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus myöntää Sahanlahden kesäteatterin toimintaan 3000 euron markkinointiavustuksen. Avustuksen edellytyksenä on se, että kunta saa logolleen näkyvyyden teatterin markkinointimateriaalissa soveltuvin osin.

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Irja Piskonen esitti, että avustusta myönnetään tuhat euroa.
Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pauliina Hukkanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00